Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


ethics 2011/01/19 00:53 ethics 2012/03/30 13:33 current
Line 51: Line 51:
==== สถาบันอุดมศึกษา ==== ==== สถาบันอุดมศึกษา ====
  * จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2542). จรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-chulalongkornuniversity-teacher-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}   * จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2542). จรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-chulalongkornuniversity-teacher-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2552). จรรยาบรรณของบุคลากร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-kku-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2551). จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-cmu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2552). จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย. สงขลา: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-tsu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2549). จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-tu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2549). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-nu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. (2551). หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-kmutt-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-msu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย. {{:20110117-mahidol-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (2551). คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-aru-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. (2550). คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์. เลย: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-lru-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2549). จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-psu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-ubu-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. วินัยและจรรยาบรรณบุคลากร. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-academic-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2550). คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. {{:20110117-kmutnb-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2550). แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-nida-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +
 +
==== หน่วยงานภาครัฐ ==== ==== หน่วยงานภาครัฐ ====
 +  * กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถาบันการพลศึกษา. (2550). จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-ipe-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. (2549). จรรยาบรรณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-nimt-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สถาบันวิจัยและพัฒนา. คู่มือมาตรฐานทางจรรยาบรรณของนักวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบัน. {{:20110117-rd-staff-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.fti.or.th/2008/thai/ftiethics.aspx สืบค้น 9 มกราคม 2554.
  * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2549). จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.   * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2549). จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.
-  * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2542). แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำันักงาน. {{:20110117-nrct-researcherethic.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}+  * สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2542). แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน. {{:20110117-nrct-researcherethic.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}} 
==== สมาคม/ชมรม ==== ==== สมาคม/ชมรม ====
 +  * สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2550). จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ: สมาคม. {{:20110117-tla-librarian-code-of-conduct.pdf|เอกสารฉบับเต็ม}}
 +  * สภาวิศวกร. (2543). กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: สภาวิศวกร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.coe.or.th/co15law/law_codeofconduct.php สืบค้น 20 มกราคม 2554.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ {{:knowledge:kingพระจอมเกล้าธนบุรี.pdf|หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี}} 
- 
-มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเ่ทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:mahidoluniมหิดล.pdf|คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:thammasatuniมธ.pdf|จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น. จรรยาบรรณของบุึคลากร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒ {{:knowledge:khonkaenuni.pdf|จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น}} 
- 
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ {{:knowledge:chiangmaiuni.pdf|จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}} 
- 
-มหาวิทยาลัยนเรศวร. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:naresuanuni.pdf|ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา : มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ {{:knowledge:princeofsongklauni.pdf|จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์}} 
- 
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ {{:knowledge:kingmongkutnorthuni.pdf|คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ}} 
- 
-มหาวิทยาลัยทักษิณ. จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย. สงขลา : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒ {{:knowledge:thaksinuni.pdf|จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ}} 
- 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓ {{:knowledge:mahasarakhamuni.pdf|คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม}} 
- 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ {{:knowledge:ayuthayarajabhat.pdf|คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา}} 
- 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์. เลย : มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ {{:knowledge:loeirajabhat.pdf|คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์}} 
- 
-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย,  {{:knowledge:ubonuni.pdf|จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี}} 
- 
-สถาบันการพลศึกษา. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบัน, ๒๕๕๐ {{:knowledge:physicaleducation.pdf|จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา}} 
- 
-สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. จรรยาบรรณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพฯ : สถาบัน, ๒๕๔๙ {{:knowledge:nationalinstitueofmetrology.pdf|จรรยาบรรณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ}} 
- 
-สถาบันวิจัยและพัฒนา. คู่มือมาตรฐานทางจรรยาบรรณของนักวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบัน, {{:knowledge:สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf|คู่มือมาตรฐานทางจรรยาบรรณของนักวิจัย}} 
- 
-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์. กรุงเทพฯ : สถาบัน, ๒๕๕๐ {{:knowledge:nida.pdf|แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์}} 
- 
-วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. วินัยและจรรยาบรรณบุคลากร. กรุงเทพฯ : สถาบัน, {{:knowledge:วินัยและจรรยาบรรณบุคลากรgov.pdf|วินัยและจรรยาบรรณบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา}} 
- 
-สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๐. กรุงเทพฯ : สมาคม, ๒๕๕๐ [ออนไลน์] http://www.tla.or.th/images/tla_news_4_2550.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๓-๐๑-๒๕๕๔ 
- 
-สภาวิศวกร. กรณีศึกษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม. กรุงเทพฯ : สภาวิศวกร, ๒๕๔๓ [ออนไลน์] http://www.coe.or.th/co15law/law_codeofconduct.php เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๐-๐๑-๒๕๕๔. 
- 
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์] http://www.fti.or.th/2008/thai/ftiethics.aspx เข้าถึงเมื่อวันที่ ๙-๐๑-๒๕๕๔. 
Line 167: Line 143:
==== ไฟล์เอกสาร ==== ==== ไฟล์เอกสาร ====
-สภาวิจัยแห่งชาติ.2542. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย. กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ {{:knowledge:researcherethic.pdf|แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย}}+สภาวิจัยแห่งชาติ.2542. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย. กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ  
 +  * {{:20110118-researcherethic.pdf|แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณนักวิจัย}}
สาระสังเขป: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้จัดทำจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าเป็นข้อบังคับ ประกอบด้วย 9 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วยด้วยจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ จะขอกล่าวเฉพาะจรรยาบรรณนักวิจัย ดังนี้  สาระสังเขป: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้จัดทำจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าเป็นข้อบังคับ ประกอบด้วย 9 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วยด้วยจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ จะขอกล่าวเฉพาะจรรยาบรรณนักวิจัย ดังนี้ 
Line 180: Line 157:
  - นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ   - นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
-จริยา เลิศอรรฆยมณี. 2552. "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช". เวชบันทึกศิริราช 2,1 (ม.ค.-เม.ย. 2552) [ออนไลน์]: http://www.simedbull.com/content_download.php?content_id=2520 เข้าถึงเมื่อ 25-12-2553 {{หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช}}+จริยา เลิศอรรฆยมณี. 2552. "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช". เวชบันทึกศิริราช 2,1 (ม.ค.-เม.ย. 2552) [ออนไลน์]: http://www.simedbull.com/content_download.php?content_id=2520 เข้าถึงเมื่อ 25-12-2553  
 +  * {{:code-of-conduct:human-experiment.pdf|หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช}}
-สาระสังเขป: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีนโยบายที่จะปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และส่งเสริมให้งานวิจัยของคณะฯ มีคุณภาพทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีแนวทางการพิจารณาตามปฏิญญาเฮลซิงกิ ซึ่งต้องพิจารณาทั้ง ๓ ด้านต่อไปนี้ คือ+สาระสังเขป : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีนโยบายที่จะปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และส่งเสริมให้งานวิจัยของคณะฯ มีคุณภาพทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีแนวทางการพิจารณาตามปฏิญญาเฮลซิงกิ ซึ่งต้องพิจารณาทั้ง ๓ ด้านต่อไปนี้ คือ
  - ความสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการแสดงถึงการออกแบบวิจัยและวิธีการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย เกณฑ์คัดเข้าและคัดออก กระบวนการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย การเปรียบเทียบความเสี่ยง เป็นต้น   - ความสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการแสดงถึงการออกแบบวิจัยและวิธีการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย เกณฑ์คัดเข้าและคัดออก กระบวนการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย การเปรียบเทียบความเสี่ยง เป็นต้น
  - การดูแลคุ้มครองผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย กระบวนการขอความยินยอมต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การเชิญชวนผู้ป่วยต้องระมัดระวังไม่ให้มีการใช้อิทธิพลแนวโน้ม หรือการบังคับข่มขู่ มีการรักษาความลับของอาสาสมัคร เป็นต้น   - การดูแลคุ้มครองผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย กระบวนการขอความยินยอมต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การเชิญชวนผู้ป่วยต้องระมัดระวังไม่ให้มีการใช้อิทธิพลแนวโน้ม หรือการบังคับข่มขู่ มีการรักษาความลับของอาสาสมัคร เป็นต้น
  - ความเหมาะสมของคุณวุฒิผู้วิจัย สถานที่ทำการวิจัย การขออนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัย เช่น การได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น   - ความเหมาะสมของคุณวุฒิผู้วิจัย สถานที่ทำการวิจัย การขออนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัย เช่น การได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ดำเนินงานตาม Standard Operating Procedures (SOPs) ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ และเนื้อหาของ SOPs คู่มือวิจัยและแบบฟอร์มทุกชุดมีแสดงไว้ใน http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/committee-research/f01/f01.pdf คณะกรรมการจริยธรรมฯ ดำเนินงานตาม Standard Operating Procedures (SOPs) ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ และเนื้อหาของ SOPs คู่มือวิจัยและแบบฟอร์มทุกชุดมีแสดงไว้ใน http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/committee-research/f01/f01.pdf
 +  * {{:code-of-conduct:siriraj-mahidol-med-research-ethics.pdf|คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 4.1}}\\
กรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ของเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน มีดังนี้ กรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ของเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน มีดังนี้
Line 198: Line 177:
  - สังคม รวมทั้งสื่อต่างๆ มีความสำคัญมาก และจะให้ความสนใจมากเมื่อมีการร้องเรียนว่าได้รับอันตราย ท้ายที่สุด อาจถึงระบบยุติธรรม มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ส่งผลให้นักวิจัย และทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง   - สังคม รวมทั้งสื่อต่างๆ มีความสำคัญมาก และจะให้ความสนใจมากเมื่อมีการร้องเรียนว่าได้รับอันตราย ท้ายที่สุด อาจถึงระบบยุติธรรม มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ส่งผลให้นักวิจัย และทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
-World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 2008 [Online] Available: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf  Accessed: 25-12-2010 {{:knowledge:helsinki-ethical-human.pdf|ปฏิญญาเฮลซิงกิ}}+World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 2008 [Online] Available: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf  Accessed: 25-12-2010  
 +  * {{:code-of-conduct:helsinki-ethical-human.pdf|ปฏิญญาเฮลซิงกิ}}
-สุชาติ จองประเสริฐ และ วิชัย โชควิวัฒน. 2551. ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2000) หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์. [ออนไลน์] http://grad.hcu.ac.th/km/files/2552_HelsinkiThai.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 {{:knowledge:2552_helsinkithai.pdf|ปฏิญญาเฮลซิงกิ}}+สุชาติ จองประเสริฐ และ วิชัย โชควิวัฒน. 2551. ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2000) หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์. [ออนไลน์] http://grad.hcu.ac.th/km/files/2552_HelsinkiThai.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-ethical-human-helsinki.pdf|ปฏิญญาเฮลซิงกิ}}
-แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ (Thai National Ethical Guidelines for Research Involvong Humans) [ออนไลน์] www.med.cmu.ac.th/secret/edserv/Guideline.doc เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 {{:knowledge:guideline-2.doc|แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ}}+แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ (Thai National Ethical Guidelines for Research Involvong Humans) [ออนไลน์] www.med.cmu.ac.th/secret/edserv/Guideline.doc เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-humans-research-guideline.doc|แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ}}
-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2543. ICH Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย. [ออนไลน์] http://dmsic.moph.go.th/download/ICH_GCP_ThaiVer.pdf?PHPSESSID=c7e77... เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 {{:knowledge:ich_gcp_thaiver.pdf|การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี}}+สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2543. ICH Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย. [ออนไลน์] http://dmsic.moph.go.th/download/ICH_GCP_ThaiVer.pdf?PHPSESSID=c7e77 เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553  
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-clinical-practice.pdf|การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี}}
สาระสังเขป: การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและด้านวิชาการ สำหรับใช้ในการวางรูปแบบ การดำเนินงาน การบันทึกข้อมูล และการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยในมนุษย์การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการรับประกันต่อสาธารณชนว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ตามหลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ และผลการวิจัยทางคลินิกเชื่อถือได้ สาระสังเขป: การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและด้านวิชาการ สำหรับใช้ในการวางรูปแบบ การดำเนินงาน การบันทึกข้อมูล และการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยในมนุษย์การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการรับประกันต่อสาธารณชนว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ตามหลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ และผลการวิจัยทางคลินิกเชื่อถือได้
สัญญา สุขพณิชนันท์. 2551. "เหตุการณ์ที่นำไปสู่หลักการของจริยธรรมการวิจัยในคน". เวชบันทึกศิริราช 1, 2  (พ.ค.-ส.ค. 2551) [ออนไลน์]www.simedbull.com/content_download.php?content_id=2538  สัญญา สุขพณิชนันท์. 2551. "เหตุการณ์ที่นำไปสู่หลักการของจริยธรรมการวิจัยในคน". เวชบันทึกศิริราช 1, 2  (พ.ค.-ส.ค. 2551) [ออนไลน์]www.simedbull.com/content_download.php?content_id=2538 
-เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 {{:knowledge:human-experiment-ethnics.pdf|จริยธรรมการวิจัยในคน}}+เข้าถึงเมื่อวันที่ 25-12-2553 
 +  * {{:code-of-conduct:human-experiment-ethnics.pdf|จริยธรรมการวิจัยในคน}}
สาระสังเขป: ลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดหลักการจริยธรรมการวิจัยในคน เหตุใดจึงต้องมีขั้นตอนการพิจารณาเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งดูยุ่งยากและเป็นภาระกับนักวิจัย จนนักวิจัยบางคนเกิดความไม่พอใจ และมีปัญหากับคณะกรรมการจริยธรรมฯ สาระสังเขป: ลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดหลักการจริยธรรมการวิจัยในคน เหตุใดจึงต้องมีขั้นตอนการพิจารณาเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งดูยุ่งยากและเป็นภาระกับนักวิจัย จนนักวิจัยบางคนเกิดความไม่พอใจ และมีปัญหากับคณะกรรมการจริยธรรมฯ
- +  * {{:code-of-conduct:20101229-cioms.pdf|International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS)}} Prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO) 2002
-{{:knowledge:20101229-cioms.pdf|International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS)}} Prepared by {{:knowledge:20101229-chr-2007.pdf|}}the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO) 2002+
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์)
-  * {{:knowledge:20101229-chr.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม}} +  * {{:code-of-conduct:20101229-chr.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม}} 
-  * {{:knowledge:20101229-chr-2005.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548}} +  * {{:code-of-conduct:20101229-chr-2005.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548}} 
-  * {{:knowledge:20101229-chr-2006.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549}} +  * {{:code-of-conduct:20101229-chr-2006.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549}} 
-  * {{:knowledge:20101229-chr-2007.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550}} +  * {{:code-of-conduct:20101229-chr-2007.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550}} 
-  * {{:knowledge:20101229-chr-2008.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551}} +  * {{:code-of-conduct:20101229-chr-2008.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551}} 
-  * {{:knowledge:20101229-chr-2009.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552}} +  * {{:code-of-conduct:20101229-chr-2009.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552}} 
-  * {{:knowledge:20101229-chr-2010.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553}}+  * {{:code-of-conduct:20101229-chr-2010.pdf|ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553}}
US Code of Federal Regulations. Title 45 (Public welfare Department of Health and Human Services) Part 46 (Protection of Human Subjects) by United States Department of Health & Human Services Revised January 15, 2009 Effective July 14, 2009 US Code of Federal Regulations. Title 45 (Public welfare Department of Health and Human Services) Part 46 (Protection of Human Subjects) by United States Department of Health & Human Services Revised January 15, 2009 Effective July 14, 2009
-http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.htm {{:knowledge:20101229-ohrp.pdf|PDF}} +http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.htm  
 +  * {{:code-of-conduct:20101229-ohrp.pdf|Code of Federal Regulations}}
US Code of Federal Regulations. Title 21 (Food and Drugs) Part 56 Institutional Review Boards by United States Department of Health & Human Services, U.S. Food and Drug Administrationhttp://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?cfrpart=56  US Code of Federal Regulations. Title 21 (Food and Drugs) Part 56 Institutional Review Boards by United States Department of Health & Human Services, U.S. Food and Drug Administrationhttp://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?cfrpart=56 
Line 236: Line 219:
45 CFR 46 (Federal policy for the protection of human subjects) http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/45cfr46.html 45 CFR 46 (Federal policy for the protection of human subjects) http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/45cfr46.html
 +มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2546). แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทำวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์. กรุงเทพฯ : โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่.
 +  * {{:code-of-conduct:biomedical-research-ethics-in-medical-science.pdf|แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทำวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์}}
 +
 +มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2548. เซลล์ต้นกำเนิดและสังคม. [ออนไลน์] http://www.stc.arts.chula.ac.th/Publications/files/Stem-cell-soc.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-stem-cell-society.pdf|เซลล์ต้นกำเนิดและสังคม}}
 +
 +นเรศ ดำรงชัย. ชีวจริยธรรมของการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดจากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย. [ออนไลน์] http://meded.kku.ac.th/medednew/b_a_l/23_01_51_3.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-thai-stem-cell-society.pdf|ชีวจริยธรรมของการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดจากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย}}
 +
 +นเรศ ดำรงชัย. 2551. ว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมในการศึกษาวิจัยสเต็มเซลล์. [ออนไลน์] http://www.vcharkarn.com/varticle/37286 เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +
 +ชะตากรรม Stem cell กับจริยธรรมในวงการแพทย์. [ออนไลน์] http://www.medicthai.com/news/news_detail.php?id=2557 เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +
 +2008. Ethics of Stem Cell Research [Online] Available: http://plato.stanford.edu/entries/stem-cells/ Accessed: 18-01-2011
 +
 +Research Ethics and Stem Cells [Online] Available: http://stemcells.nih.gov/info/ethics.asp Accessed: 18-01-2011
 +
 +ดวงดาว กีรติกานนท์. จริยศาสตร์กับการทำโคลนนิ่งมนุษย์. [ออนไลน์] http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/jan_june2005/daungdown.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554 
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-ethics-of-human-cloning.pdf|จริยศาสตร์กับการทำโคลนนิ่งมนุษย์}}
 +
 +The Ethics of Human Cloning [Online] Available: http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/369/report98.pdf Accessed: 18-01-2011
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-ethics-of-human-cloning-2.pdf|The Ethics of Human Cloning}}
 +
 +ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์. พันธุกรรมมนุษย์เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอย่างไร. [ออนไลน์] http://library.uru.ac.th/webdb/images/Bioideal.doc เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +  * {{:code-of-conduct:20110119-bioideal.doc|พันธุกรรมมนุษย์เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอย่างไร}}
 +
 +2551. ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์. สารชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 8, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) [ออนไลน์] http://www.fercit.org/Newsletter/V8_N0_3_51.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +  * {{:code-of-conduct:ethics-of-genetic-research-in-pharmacy.pdf|ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์}}
 +
 +มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2550. เตรียมถกวิจัยดีเอ็นเอมนุษย์ในเวทีชีวจริยธรรมระดับชาติ. [ออนไลน์] http://www.thainhf.org/index.php?module=news&page2=detail&id=21 เข้าถึงเมื่อวันที่ 18-01-2554
 +
 +  * สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 +    * ธรรมภิบาลและจริยธรรมของ สวทช. http://www.nstda.or.th/governance-org
 +    * สวทช....องค์กรธรรมาภิบาล http://www.nstda.or.th/governance-org
 +    * {{:code-of-conduct:20110118-nstda-ethics.pdf|ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด่วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ. 2552}}
 +    * {{:code-of-conduct:20110118-nstda-ethics-2.pdf|จริยธรรม@สวทช.}}
 +    * {{:code-of-conduct:20110118-ethics-nstda.ppt|นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรม สวทช.}}
 +    * คู่มือการขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับร่าง)
 +    * (ร่าง)แนวปฏิบัติ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 +    * {{:20120330-code-of-conduct-ethincs-human.pdf|ประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์}}
===== เอกสารรายงานกิจกรรม ELSI (Ethics, Legal and Social Implication of Science and Technology) ของ สวทช.  ===== ===== เอกสารรายงานกิจกรรม ELSI (Ethics, Legal and Social Implication of Science and Technology) ของ สวทช.  =====
 +  * คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรม กฎหมายและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
 +
 +===== Science & Technology Standards =====
 +
 +  * [[http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1218226975457.shtm|U.S. Department of Homeland Security]]
 +
 +
 +===== การให้บริการออนไลน์ =====
 +
 +  * {{:google-chrome.pdf|ประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google Chrome}}
 +  * {{:google-services.pdf|ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Chrome}}
-{{tag> Code of Conduct "Code of Conduct"}} 
 +{{tag> CoC "Code of Conduct"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.