This is an old revision of the document!
—-

> e-Learning Technology

รวมโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware ที่รองรับ e-Learning

การพัฒนา e-Learning จำเป็นต้องลงทุนสูงมากโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาวิชาการ และความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีความโดดเด่น เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ยังไม่รวมงยประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อองค์กรและผู้สนใจจำนวนมาก แต่ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) และ Freeware ทำให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา e-Learning ลดงบประมาณลงได้อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้มักจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรี มีเสรีภาพที่จะปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการ และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาก่อนนำมาใช้

แนวทางการเืลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม และ่น่าสนใจมากแนวหนึ่งในการพัฒนา e-Learning ขององค์กร เนื้อหาชุดนี้ขอนำเสนอรายชื่อซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกลุ่ม Open Source และ Freeware ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Learning รวมทั้ง Web-based Learning ทุกรูปแบบ

โปรแกรมจัดการระบบการเรียนการสอน LMS/LCMS

 • LearnSquare โปรแกรม LCMS ฝีมือคนไทยจากความร่วมมือของนักวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองรับการจัดทำ e-Learning ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่ต้องการใช้ e-Learning เป็นสื่อเสริมมากกว่าสื่อหลัก มีเครื่องมือฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ระบบสร้างเนื้อหารูปแบบต่างๆ ระบบติดตามการเรียนการสอน เครื่องมือสื่อสารที่จำเป็น รวมทั้งบทเรียนที่ได้ตามมาตรฐาน SCORM สามารถศึกษาและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http:///www.learnsquare.com
 • Moodle โปรแกรม LMS ที่ได้ทุนสนับสนุนจาก UNESCO และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ฟังก์ชันการทำงานสอดรับการรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนื่องจากเครื่องมือจำนวนมากที่มาพร้อมกับโปรแกรม ทำให้เป็นโปรแกรม LMS ในระดับ High-end ได้เป็นอย่างดี
 • Atutor โปรแกรม LMS จากประเทศแคนาดาที่มีการเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายเช่นกัน

โปรแกรมสร้างเนื้อหาบทเรียนดิจิทัล

เนื้อหาบทเรียนดิจิทัล นับเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ e-Learning และควรให้ความสำคัญมากกว่าระบบ การออกแบบเนื้อหาบทเรียนดิจิทัลควรมีกระบวนการที่ชัดเจน และตรงกับกลุ่มผู้เรียน การออกแบบพัฒนาเนื้อหาบทเรียนดิจิทัล สามารถเลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ดังนี้

 • OpenOffice.org ชุดโปรแกรมที่รองรับการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อนำเสนอ กระดาษทำการ ฐานข้อมูล (ลักษณะเดียวกับ MS Office) รวมทั้งผลงานกราฟิกในรูปแบบ Vector สูตรสมการต่างๆ ผลงานจาก OpenOffice.org สามารถบันทึกเป็น HTML หรือ PDF ได้ทันพร้อมนำเข้าสู่ e-Learning จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่สะดวก รวดเร็วในโปรแกรมเดียวกัน
 • FreeMind โปรแกรมออกแบบแผนที่ความคิด หรือผังมโนทัศน์ (Mind Map) ช่วยให้สรุปประเด็นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้งออกแบบเนื้อหาแบบเรียนในรูปแบบแผนที่ความคิดได้ง่าย มีฟังก์ชันการทำงานทั้งข้อความ ภาพ และคำสั่ง HTML รองรับการบันทึกเป็น HTML และ PDF เช่นเดียวกับ OpenOffice.org
 • GIMP โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก (ลักษณะเดียวกับ PhotoShop) ช่วยในการออกแบบบทเรียนในรูปแบบงานกราฟิก
 • Dia หรือ Diagram โปรแกรมออกแบบแผนผัง หรือไดอะแกรมไ้ด้หลากหลายรูปแบบ
 • EDraw โปรแกรมออกแบบแผนผัง ไดอะแกรม และแผนที่ความคิดที่สวยงามมาก มีฟังก์็ชันจัดการเรื่องสีที่โดดเด่น
 • Inkscape โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกในรูปแบบ Vector
 • Blender โปรแกรมออกแบบผลงาน 3D
 • Camstudio โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie
 • Wink โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie
 • Kompozer/NVU โปรแกรมสร้างเอกสารเว็บในรูปแบบ HTML Generator
 • PDF Creator โปรแกรมช่วยแปลงเอกสารฟอร์แมตต่างๆ เป็น PDF
 • HotPotatoes โปรแกรมสร้างข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

โปรแกรมจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration)

 • Wiki เช่น Dokuwiki, MediaWiki, PBWiki.com และ Wikidot.com เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์
 • Blog จดบันทึกอนุทินการเรียน การทำงานได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์ www.blog.com, wordpress
 • Google Groups ร่วมทำกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยบริการของ Google
 • Googlec Docs จัดการเอกสาร Word, Spreadsheet และ Presentation แบบทำงานร่วมกันได้ง่าย
 • Slideshare.net จัดการเผยแพร่ สืบค้นสื่อนำเสนอด้วยเทคนิค Web 2.0

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.