Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-learning:oss-elearning 2008/12/05 17:47 e-learning:oss-elearning 2010/04/13 20:41 current
Line 1: Line 1:
-> [[e-learning:start|e-Learning Technology]]+====== แนวทางการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดทำสื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ======
-====== รวมโปรแกรมในกลุ่ม OSS ที่รองรับ e-Learning ======+การพัฒนา e-Learning จำเป็นต้องลงทุนสูงมากโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาวิชาการ และความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีความโดดเด่น เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ยังไม่รวมงยประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อองค์กรและผู้สนใจจำนวนมาก แต่ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) และ Freeware ทำให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา e-Learning ลดงบประมาณลงได้อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้มักจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรี มีเสรีภาพที่จะปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการ และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาก่อนนำมาใช้
-การพัฒนา e-Learning จำเป็นต้องลงทุนสูงมากโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาวิชาการ และความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีความโดดเด่น เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ยังไม่รวมงยประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อองค์กรและผู้สนใจจำนวนมาก แต่ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) ทำให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา e-Learning ลดงบประมาณลงได้อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้มักจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรี มีเสรีภาพที่จะปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการ และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาก่อนนำมาใช้ +แนวทางการเืลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม และ่น่าสนใจมากแนวหนึ่งในการพัฒนา e-Learning ขององค์กร เนื้อหาชุดนี้ขอนำเสนอรายชื่อซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกลุ่ม Open Source และ Freeware ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Learning รวมทั้ง Web-based Learning ทุกรูปแบบ
- +
-แนวทางการเืลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม และ่น่าสนใจมากแนวหนึ่งในการพัฒนา e-Learning ขององค์กร เนื้อหาชุดนี้ขอนำเสนอรายชื่อซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกลุ่ม Open Source ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Learning รวมทั้ง Web-based Learning ทุกรูปแบบ+
===== โปรแกรมจัดการระบบการเรียนการสอน LMS/LCMS ===== ===== โปรแกรมจัดการระบบการเรียนการสอน LMS/LCMS =====
Line 27: Line 25:
  * Dia หรือ Diagram โปรแกรมออกแบบแผนผัง หรือไดอะแกรมไ้ด้หลากหลายรูปแบบ   * Dia หรือ Diagram โปรแกรมออกแบบแผนผัง หรือไดอะแกรมไ้ด้หลากหลายรูปแบบ
-  * EDraw +  * EDraw โปรแกรมออกแบบแผนผัง ไดอะแกรม และแผนที่ความคิดที่สวยงามมาก มีฟังก์็ชันจัดการเรื่องสีที่โดดเด่น
 +  * Inkscape โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกในรูปแบบ Vector
 +  * Blender โปรแกรมออกแบบผลงาน 3D
 +  * Camstudio โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie
 +  * Wink โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie
 +  * Kompozer/NVU โปรแกรมสร้างเอกสารเว็บในรูปแบบ HTML Generator
 +  * PDF Creator โปรแกรมช่วยแปลงเอกสารฟอร์แมตต่างๆ เป็น PDF
 +  * HotPotatoes โปรแกรมสร้างข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ
 +===== โปรแกรมจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) =====
 +  * Wiki เช่น Dokuwiki, MediaWiki, PBWiki.com และ Wikidot.com เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์
 +  * Blog จดบันทึกอนุทินการเรียน การทำงานได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์ www.blog.com, wordpress
 +  * Google Groups ร่วมทำกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยบริการของ Google
 +  * Googlec Docs จัดการเอกสาร Word, Spreadsheet และ Presentation แบบทำงานร่วมกันได้ง่าย
 +  * Slideshare.net จัดการเผยแพร่ สืบค้นสื่อนำเสนอด้วยเทคนิค Web 2.0
---- ----
Line 47: Line 58:
  * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-{{tag>e-Learning WBI courseware OSS}}+{{tag>e-Learning courseware OSS Freeware "Open Source"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.