This is an old revision of the document!
—-

Moodle ร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ e-Learning

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ต้องการระบบการเรียนการสอนแบบร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศวท. ได้แนะนำให้หน่วยงานดังกล่าวเลือกใช้ Moodle ซอฟต์แวร์จัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (LMS: Learning Management System) ตัวอย่าง การแนะนำให้กับโรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม พัฒนาเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle อันจะเป็นช่องทางสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกันทั้งครู และนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน

Moodle เป็น LMS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้จัดกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดรับกับปรัชญาการศึกษาทั้งรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism) การเรียนรู้แบบสร้าง
องค์ความรู้ในสังคม (Social Constructivism) หรือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงและการแยกส่วนความรู้ (Connected and Separated Knowing)


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.