Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-learning:el086 2010/12/15 22:12 e-learning:el086 2010/12/15 22:14 current
Line 23: Line 23:
  * บัตรรายการ Security ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร   * บัตรรายการ Security ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
-    * เลือกค่าที่ต้องการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยโปรแกรมจะให้ใส่รหัสผ่านเพื่อควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละรายการที่เลือก เช่น ถ้าไม่ต้องการให้ผู้เรียนคัดลอกเนื้อหาจากเอกสาร PDf ให้คลิกยกเลิกรายการ Copy text and images เป็นต้น+    * เลือกค่าที่ต้องการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยโปรแกรมจะให้ใส่รหัสผ่านเพื่อควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละรายการที่เลือก เช่น ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ใช้ (นักเรียน) คัดลอกเนื้อหาจากเอกสาร PDF ก็ให้คลิกยกเลิกรายการ Copy text and images เป็นต้น
{{:e-learning:pdf-creator07.png|}} {{:e-learning:pdf-creator07.png|}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.