ค่าควบคุมการแปลงเอกสาร PDF

เอกสาร PDF ที่เหมาะสมควรนำกำหนดค่าควบคุมการแปลงเอกสารหรือส่งออกเป็นฟอร์แมต .pdf ใ้ห้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งาน สำหรับ PDF Creator มีขั้นตอนกำหนดค่าควบคุมจากจอภาพในขั้นตอนกำหนด Metadata โดยคลิกปุ่ม Options

จะเข้าสู่ส่วนควบคุมการแปลงเอกสาร PDF

ให้คลิกรายการ PDF จากจอภาพด้านซ้าย ซึ่งจะปรากฏส่วนกำหนดค่าเอกสาร PDF ดังนี้

ทั้งนี้มีรายการที่ควรพิจารณาดังนี้

  • บัตรรายการ General
    • Resolution กำหนดค่าความละเอียดของเอกสาร เช่น หากต้องการส่งพิมพ์กำหนดเป็น 600 dpi และหากต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บอาจจะลดลงเหลือ 72 - 150 dpi เป็นต้น
  • บัตรรายการ Fonts
    • คลิกเลือกรายการ Embed All Fonts เพื่อควบคุมการฝังฟอนต์พิเศษไปกับเอกสาร โดยเฉพาะการใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยควรฝังฟอนต์ไปกับเอกสารทุกครั้ง

  • บัตรรายการ Security ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
    • เลือกค่าที่ต้องการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยโปรแกรมจะให้ใส่รหัสผ่านเพื่อควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละรายการที่เลือก เช่น ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ใช้ (นักเรียน) คัดลอกเนื้อหาจากเอกสาร PDF ก็ให้คลิกยกเลิกรายการ Copy text and images เป็นต้น


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.