การติดตั้งโปรแกรม PDF Creator

โปรแกรม PDF Creator เป็นโปรแกรมแปลงเอกสารในฟอร์แมต PDF ที่อยู่ในกลุ่ม Open Source Software สามารถดาวน์โหลดไ้ด้จากเว็บไซต์ http://www.pdfforge.org/download โดยไฟล์ที่ได้สามารถติดตั้งได้ง่าย เมื่อดับเบิลคลิกติดตั้งแล้ว จะได้รายการเครื่องพิมพ์ PDF Creator ดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.