Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-learning:el073 2009/09/08 23:42 e-learning:el073 2009/09/09 22:54 current
Line 34: Line 34:
    - เปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องค้างไว้  พร้อมที่จะสลับไปทำงานที่โปรแกรมต่างๆ  เพราะการใช้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานร่วมกันจะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว โดยการกดคีย์  Alt + Tab     - เปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องค้างไว้  พร้อมที่จะสลับไปทำงานที่โปรแกรมต่างๆ  เพราะการใช้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานร่วมกันจะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว โดยการกดคีย์  Alt + Tab
-สร้างชิ้นงานของหน้าต้อนรับ และวัตถุประสงค์ 
-1. เปิดโปรแกรม Macromedia Captivate ขึ้นมาเพื่อสร้างหน้าต้อนรับ ด้วยการคลิกปุ่ม Record of Create a New Movie 
-2. เลือกรูปแบบของงานในที่นี้ขอให้เลือก Blank Movie 
-3. กำหนดขนาดของงานให้กำหนดเป็น 790  555 pixels Flash Player (เปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดที่ต้องการ) 
-  
-4. จะได้หน้าต่างโปรแกรมที่มีขนาดตามที่ระบุเมื่อได้แล้วให้นำภาพมาเป็น Background ด้วยการไปที่ Insert, Image… ดังภาพ 
-  
-5. โปรแกรมนี้จะมีการสร้างข้อความเคลื่อนไหวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสร้างข้อความให้เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash เนื่องจากการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Flash นั้นจะต้องใช้เวลาในการสร้างอยู่พอสมควร ถ้ามีโปรแกรมที่ช่วยสร้างได้รวดเร็วขึ้นก็น่าจะที่นำมาช่วยในการสร้าง ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
-• ไปที่เมนู Insert, Text Animation  
-• พิมพ์ข้อความต้อนรับในช่อง Text  
-• เลือกรูปแบบ Effect  ของตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหว ถ้าไม่ชอบรูปแบบที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้ ก็ให้สร้างเองได้ที่โปรแกรม Macromedia Flash  
-• สามารถเปลี่ยน Font ได้ที่ Change font… 
-• ยังสามารถกำหนดให้การแสดงข้อความนี้เป็นแบบภาพจางได้ที่ Transparency 
-• ให้ข้อความแสดงผลแบบเร็วหรือช้าได้ที่ Delay (frames) 
-  
-• ในส่วนของบัตรรายการ Options นั้นจะเป็นการกำหนดเวลาเพิ่มเติมให้ครับ Slide และข้อความเพิ่ม 
-• ส่วนเสียงสามารถนำเข้าได้ที่บัตรรายการ Audio  
-6. สร้างปุ่มเพื่อควบคุม Slide ได้ที่เมนู Insert, Button…  
-• บัตรรายการ Button ใช้สำหรับกำหนดค่าต่างๆ ของปุ่มให้ไปไหน  
- If the user click on the Button ถ้ามีการคลิกที่ปุ่มนี้จะทำอะไรต่อไป โดยให้กำหนดเป็น Go to next slide (เมื่อมีการคลิกให้ไปที่ Slide ถัดไป) 
- If the click user click outside the button ถ้ามีการคลิกข้างนอกให้ไปทำอะไร ถ้าไม่ต้องการให้คลิกเครื่องหมายถูกที่รายการ Infinite attempts 
- Button type รูปแบบการแสดงผลของปุ่ม และข้อความบนปุ่ม 
- Set shortcut key กำหนด Shortcut ให้กับปุ่ม 
-  
-• บัตรรายการ Options ใช้สำหรับกำหนดให้เวลาในการแสดงผล และกำหนดวิธีการคลิกปุ่ม 
- Timing กำหนดเวลาในการแสดงผลของปุ่มควรกำหนดให้เท่ากับการแสดงผลของ Slide  
- Options เป็นส่วนที่ใช้กำหนดการทำงานของปุ่ม เช่น เมื่อคลิกที่ปุ่ม แล้วมีข้อความขึ้นมา หรือ ให้โชว์เมาส์เป็นรูปมือ เป็นต้น 
-  
- 
-  
-• บัตรรายการ Audio ใช้สำหรับการนำเสียงเข้ามา  
- Audio ใช้สำหรับการเพิ่มเสียง ด้วยการอัดผ่านโปรแกรมเลยด้วยการคลิกปุ่ม Record New… หรือจะนำเสียงจากภายนอกเข้ามาได้ที่ปุ่ม Import… 
-  
-• บัตรรายการ Reporting เป็นบัตรรายการที่ต้องใช้เกี่ยวกับการคำนวณการใช้คะแนะ ส่วนใหญ่ต้องใช้ควบคู่กับการทำแบบทดสอบ 
- Include in Quiz เป็นรายการสำหรับเก็บคะแนนของคำถาม ถ้ามีการใช้ปุ่มนี้ในการสร้างแบบสอบถาม 
-  
-  

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.