This is an old revision of the document!
—-

การสร้างสื่อ e-Learning ตอบโต้กับผู้เรียน

กำหนดหัวข้อหรือวิชาในการที่จะสร้าง

ก่อนที่จะสร้างงานขึ้นมานั้นควรที่จะมีการวางแผนก่อนที่จะสร้างสื่อขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต ว่าต้องการให้มีเนื้อหาอะไร มีรูปแบบอย่างไร และมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ เช่น ภาพหรือ เสียง เป็นต้น

ขั้นตอนการออกแบบ

 1. กำหนดหัวข้อที่จะสร้าง
 2. ออกแบบ Story board ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง โดยขั้นการออกแบบ Story Board ควรมีหัวข้อดังนี้
  • หน้าต้อนรับ
  • วัตถุประสงค์
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เนื้อหา
  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • สรุป
 3. ใช้เครื่องมือในการสร้าง
 4. เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

แยกชิ้นงานตามไฟล์ที่กำหนด

การสร้างสื่อ e-Learning นั้นตามข้อกำหนดในตอนแรกนั้น ควรที่จะแยกไฟล์เป็นชิ้นย่อยๆ เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตเนื่องจากข้อจำกัดของความเร็วในเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นการสร้างสื่อของวิชานี้นั้นจะให้สร้างไฟล์ตามนี้

 1. ไฟล์สำหรับข้อความต้อนรับ และวัตถุประสงค์ (ตั้งชื่อว่า index)
 2. ไฟล์เมนูที่จะมีเมนู แบบทดสอบก่อนเรียน, เนื้อหา, แบบทดสอบหลังเรียน, สรุป (ตั้งชื่อว่า menu)
 3. ไฟล์แบบทดสอบก่อนเรียน (ตั้งชื่อว่า pretest)
 4. ไฟล์เนื้อหา (หากเนื้อหามีหลายหัวข้อให้แยกเป็นหัวข้อละไฟล์) (ตั้งชื่อว่า content)
 5. ไฟล์แบบทดสอบหลังเรียน (ตั้งชื่อว่า posttest)
 6. ไฟล์สรุป (ตั้งชื่อว่า close)

การเตรียมตัวเบื้องต้น

 1. หาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ต้องการนำมาประกอบในสื่อการสอนแล้วบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้
 2. นำเอกสารอ้างอิงมาวางไว้ใกล้ๆ พร้อมที่จะหยิบใช้งาน
 3. เปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ พร้อมที่จะสลับไปทำงานที่โปรแกรมต่างๆ เพราะการใช้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานร่วมกันจะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว โดยการกดคีย์ Alt + Tab

สร้างชิ้นงานของหน้าต้อนรับ และวัตถุประสงค์
1. เปิดโปรแกรม Macromedia Captivate ขึ้นมาเพื่อสร้างหน้าต้อนรับ ด้วยการคลิกปุ่ม Record of Create a New Movie
2. เลือกรูปแบบของงานในที่นี้ขอให้เลือก Blank Movie
3. กำหนดขนาดของงานให้กำหนดเป็น 790  555 pixels Flash Player (เปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดที่ต้องการ) 4. จะได้หน้าต่างโปรแกรมที่มีขนาดตามที่ระบุเมื่อได้แล้วให้นำภาพมาเป็น Background ด้วยการไปที่ Insert, Image… ดังภาพ 5. โปรแกรมนี้จะมีการสร้างข้อความเคลื่อนไหวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสร้างข้อความให้เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash เนื่องจากการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Flash นั้นจะต้องใช้เวลาในการสร้างอยู่พอสมควร ถ้ามีโปรแกรมที่ช่วยสร้างได้รวดเร็วขึ้นก็น่าจะที่นำมาช่วยในการสร้าง ซึ่งมีวิธีการดังนี้
• ไปที่เมนู Insert, Text Animation
• พิมพ์ข้อความต้อนรับในช่อง Text
• เลือกรูปแบบ Effect ของตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหว ถ้าไม่ชอบรูปแบบที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้ ก็ให้สร้างเองได้ที่โปรแกรม Macromedia Flash
• สามารถเปลี่ยน Font ได้ที่ Change font…
• ยังสามารถกำหนดให้การแสดงข้อความนี้เป็นแบบภาพจางได้ที่ Transparency
• ให้ข้อความแสดงผลแบบเร็วหรือช้าได้ที่ Delay (frames) • ในส่วนของบัตรรายการ Options นั้นจะเป็นการกำหนดเวลาเพิ่มเติมให้ครับ Slide และข้อความเพิ่ม
• ส่วนเสียงสามารถนำเข้าได้ที่บัตรรายการ Audio
6. สร้างปุ่มเพื่อควบคุม Slide ได้ที่เมนู Insert, Button…
• บัตรรายการ Button ใช้สำหรับกำหนดค่าต่างๆ ของปุ่มให้ไปไหน
 If the user click on the Button ถ้ามีการคลิกที่ปุ่มนี้จะทำอะไรต่อไป โดยให้กำหนดเป็น Go to next slide (เมื่อมีการคลิกให้ไปที่ Slide ถัดไป)
 If the click user click outside the button ถ้ามีการคลิกข้างนอกให้ไปทำอะไร ถ้าไม่ต้องการให้คลิกเครื่องหมายถูกที่รายการ Infinite attempts
 Button type รูปแบบการแสดงผลของปุ่ม และข้อความบนปุ่ม
 Set shortcut key กำหนด Shortcut ให้กับปุ่ม • บัตรรายการ Options ใช้สำหรับกำหนดให้เวลาในการแสดงผล และกำหนดวิธีการคลิกปุ่ม
 Timing กำหนดเวลาในการแสดงผลของปุ่มควรกำหนดให้เท่ากับการแสดงผลของ Slide
 Options เป็นส่วนที่ใช้กำหนดการทำงานของปุ่ม เช่น เมื่อคลิกที่ปุ่ม แล้วมีข้อความขึ้นมา หรือ ให้โชว์เมาส์เป็นรูปมือ เป็นต้น • บัตรรายการ Audio ใช้สำหรับการนำเสียงเข้ามา
 Audio ใช้สำหรับการเพิ่มเสียง ด้วยการอัดผ่านโปรแกรมเลยด้วยการคลิกปุ่ม Record New… หรือจะนำเสียงจากภายนอกเข้ามาได้ที่ปุ่ม Import… • บัตรรายการ Reporting เป็นบัตรรายการที่ต้องใช้เกี่ยวกับการคำนวณการใช้คะแนะ ส่วนใหญ่ต้องใช้ควบคู่กับการทำแบบทดสอบ
 Include in Quiz เป็นรายการสำหรับเก็บคะแนนของคำถาม ถ้ามีการใช้ปุ่มนี้ในการสร้างแบบสอบถาม


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.