การสร้างสื่อ e-Learning ตอบโต้กับผู้เรียน

กำหนดหัวข้อหรือวิชาในการที่จะสร้าง

ก่อนที่จะสร้างงานขึ้นมานั้นควรที่จะมีการวางแผนก่อนที่จะสร้างสื่อขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต ว่าต้องการให้มีเนื้อหาอะไร มีรูปแบบอย่างไร และมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ เช่น ภาพหรือ เสียง เป็นต้น

ขั้นตอนการออกแบบ

 1. กำหนดหัวข้อที่จะสร้าง
 2. ออกแบบ Story board ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง โดยขั้นการออกแบบ Story Board ควรมีหัวข้อดังนี้
  • หน้าต้อนรับ
  • วัตถุประสงค์
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เนื้อหา
  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • สรุป
 3. ใช้เครื่องมือในการสร้าง
 4. เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

แยกชิ้นงานตามไฟล์ที่กำหนด

การสร้างสื่อ e-Learning นั้นตามข้อกำหนดในตอนแรกนั้น ควรที่จะแยกไฟล์เป็นชิ้นย่อยๆ เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตเนื่องจากข้อจำกัดของความเร็วในเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นการสร้างสื่อของวิชานี้นั้นจะให้สร้างไฟล์ตามนี้

 1. ไฟล์สำหรับข้อความต้อนรับ และวัตถุประสงค์ (ตั้งชื่อว่า index)
 2. ไฟล์เมนูที่จะมีเมนู แบบทดสอบก่อนเรียน, เนื้อหา, แบบทดสอบหลังเรียน, สรุป (ตั้งชื่อว่า menu)
 3. ไฟล์แบบทดสอบก่อนเรียน (ตั้งชื่อว่า pretest)
 4. ไฟล์เนื้อหา (หากเนื้อหามีหลายหัวข้อให้แยกเป็นหัวข้อละไฟล์) (ตั้งชื่อว่า content)
 5. ไฟล์แบบทดสอบหลังเรียน (ตั้งชื่อว่า posttest)
 6. ไฟล์สรุป (ตั้งชื่อว่า close)

การเตรียมตัวเบื้องต้น

 1. หาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ต้องการนำมาประกอบในสื่อการสอนแล้วบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้
 2. นำเอกสารอ้างอิงมาวางไว้ใกล้ๆ พร้อมที่จะหยิบใช้งาน
 3. เปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ พร้อมที่จะสลับไปทำงานที่โปรแกรมต่างๆ เพราะการใช้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานร่วมกันจะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว โดยการกดคีย์ Alt + TabPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.