Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-learning:el061 2009/09/08 21:50 e-learning:el061 2009/09/08 21:51 current
Line 2: Line 2:
    * คลิกปุ่ม      * คลิกปุ่ม 
-    * เลือกรายการ Program, Macromedia, Macromedia Captivate รอสักครู่จะปรากฏหน้าต่าง +    * เลือกรายการ Program, Macromedia, Macromedia Captivate รอสักครู่จะปรากฏหน้าต่างการทำงาน
-การทำงาน +
    * จากจอภาพดังกล่าว มีโหมดการทำงานให้เลือกได้หลายลักษณะ     * จากจอภาพดังกล่าว มีโหมดการทำงานให้เลือกได้หลายลักษณะ

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.