Video Transition

Video Transition เป็นส่วนควบคุมการนำเสนอวีดิทัศน์อีกรูปแบบ โดยจะนำเสนอในช่วงการเปลี่ยนวีดิทัศน์ชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่ง เช่น การกำหนดให้เมื่อวีดิทัศน์ชิ้นที่ 1 แสดงจบแล้วให้แสดงชิ้นที่ 2 โดยแสดงแบบเลื่อนภาพจากขอบบนลงมาหาขอบล่าง (Slide Down) เป็นต้น
การใส่ Video Transition จำเป็นต้องแยกวีดิทัศน์เป็นส่วนย่อยๆ แล้วนำมาจัดวางต่อกันในแทร็ก Video

จากรูปจะพบว่ามีช่องว่างระหว่างชิ้นวีดิทัศน์แต่ละชิ้น ซึ่งจะไม่สามารถใส่ Video Transition ได้ จำเป็นต้องลากมาให้ติดต่อกัน ดังนี้

จากนั้นให้คลิกเลือกบัตรรายการ Media เลือกโฟลเดอร์ Video Transitions ปรากฏรูปแบบของ Video Transitions ดังนี้

เลือกรูปแบบ Video Transition ที่ต้องการแล้วลากปล่อยวางระหว่างชิ้นวีดิทัศน์ในแทร็ก Video

ทดสอบการนำเสนอโดยคลิกปุ่ม Play จาก Preview Pane หากรูปแบบ Transition ที่เลือกไม่ตรงกับที่ต้องการ ให้คลิกเลือกรูปแบบ Transition จากแทร็ก Transition แล้วกดปุ่ม <Delete> เพื่อลบทิ้ง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.