Table of Contents Area

ส่วนของสารบัญ แสดงรายการสารบัญจะเรียงลำดับตามสื่อที่นำเข้ามาสร้าง แต่สามารถปรับเปลี่ยนข้อความหรือรายการควบคุมอื่นๆ ได้

รูปที่ 11 แสดงสารบัญของสื่อ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.