This is an old revision of the document!
—-

จอภาพโปรแกรม

เมนูบาร์และทูลบาร์ (Menu bar and Toolbar) ใช้เมนูบาร์เพื่อเริ่มต้นการทำงานในโปรดิวเซอร์ และใช้ทูลบาร์ในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ต้องการแสดงหรือซ่อนทูลบาร์ ทำได้โดยคลิกที่ View, Toolbar

แท็บ (Tab) โปรดิวเซอร์มีส่วนควบคุมการสร้างสื่อผ่านบัตรรายการ หรือแท็บ การเลือกแท็บที่ต่างกันจะให้รายละเอียดที่แตกต่างกันไป โปรดิวเซอร์จะมีแท็บให้เลือกดังต่อไปนี้ แท็บงานแท็กแรก เรียกว่า Media Tab เป็นแท็บการทำงานหลัก ควบคุมการเลือกโฟลเดอร์ของสื่อดิจิทัลต่างๆ ที่จะนำมาใช้สร้างสื่อนำเสนอ ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ดังภาพ

Tree Pane: เป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆ ซึ่งจะมีโฟลเดอร์ย่อยๆ ลงไปอีก คือ โฟลเดอร์วีดิทัศน์ (VDO), โฟล์เดอร์เก็บไฟล์เสียง (Audio), โฟล์เดอร์เก็บรูปภาพ (Images), โฟล์เดอร์เก็บสไลด์ (Slides), โฟลเดอร์เก็บไฟล์ HTML รวมทั้งเก็บรูปแบบการนำเสนอ (Presentation Template), รูปแบบการเปลี่ยนฉากของวีดิทัศน์ (Video Transition) และรูปแบบการเปลี่ยนคุณลักษณะพิเศษของวีดิทัศน์ (Video effects)

Contents Pane: เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ ที่เก็บอยู่ใน Tree Pane ตัวอย่างเช่น ถ้าโฟลเดอร์รูปภาพถูกเลือก รูปภาพทั้งหมดที่มีอยู่ (หลังจากนำเข้ามา) จะปรากฏในส่วนนี้

Monitor: เป็นส่วนที่เรียกดูไฟล์ ซึ่งถูกเลือกใน The Contents Pane ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์รูปภาพถูกเลือกจะปรากฏรูปภาพนั้นในส่วนของ Monitor ถ้าไฟล์เป็นวีดิทัศน์ ก็จะสามารถแสดงได้ใน Monitor ซึ่งในส่วน Monitor จะมีปุ่มควบคุมการทำงาน เช่น แสดง (Play), หยุด (Stop)

เมื่อนำเข้าสื่อต่างๆ สู่ระบบและสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรดิวเซอร์แล้ว ควรสร้างส่วนควบคุมการเลือกเนื้อหา หรือสารบัญกำกับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน หรือผู้ใช้ สามารถคลิกเลือกเปลี่ยนเนื้อหาได้อิสระ โดยต้องอาศัยแท็บที่ 2 คือ Table of Contents ทั้งนี้จอภาพการทำงานประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังภาพ

Table of Contents Area: ส่วนของสารบัญ แสดงรายการสารบัญจะเรียงลำดับตามสื่อที่นำเข้ามาสร้าง แต่สามารถปรับเปลี่ยนข้อความหรือรายการควบคุมอื่นๆ ได้

รูปที่ 11 แสดงสารบัญของสื่อ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.