คุณสมบัติของ WBI

WBI เป็นระบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web: WWW) และคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ (Hyper media) ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียนโดยอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้

การใช้คุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้เรียนอื่นเพื่อการเรียนรู้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเวลาเดียวกัน หรือ ณ สถานที่เดียวกัน เช่น ผู้เรียน
นัดหมายเวลา และเปิดหัวข้อการสนทนาผ่านโปรแกรมประเภท Synchronous Conferencing System ด้วยโปรแกรมยอดนิยมเช่น MSN, YahooMessenger หรือผู้เรียนสามารถเรียนตามหัวข้อและร่วมการสนทนาในเวลาที่ตนเองสะดวก ผ่านโปรแกรมประเภท Asynchronous Conferencing System เช่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) หรือกระดานสนทนา (Webboard) การปฏิสัมพันธ์เช่นนี้เป็นไปได้ทั้งลักษณะบุคคลต่อบุคคล ผู้เรียนกับกลุ่ม หรือกลุ่มต่อกลุ่ม

ส่วนการใช้คุณสมบัติของสื่อหลายมิติในการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย หมายถึง การสนับสนุนศักยภาพการเรียนด้วยตนเอง คือ ผู้เรียนสามารถเลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่นำเสนออยู่ในรูปแบบสื่อหลายมิติ ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาหลักด้วยเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเชื่อมโยงนี้เป็นได้ทั้งการเชื่อมโยงข้อความไปสู่เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสื่อภาพ และเสียง การเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเอง โดยเลือกลำดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการ และเรียนตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมและสะดวกของตนเอง รูปที่ 2 แสดงเว็บไซต์ WBL ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นอกจากนี้ WBI ยังมีจุดเด่นเหนือ CAI หลายประการที่ช่วยส่งเสริมให้ WBI ก้าวเข้ามาแทนที่ CAI จนเกือบเต็มระบบแล้วก็ว่าได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจุดเด่นของ CAI และ WBI

CAI WBI
การเผยแพร่ ทำงานแบบ Stand alone หรือเครือข่าย LAN ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารระหว่างการเรียนเป็นแบบ Manual มีระบบสื่อสารระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ โดยอาจจะใช้ช่องทางสื่อสารของอินเทอร์เน็ต หรือพัฒนาในระบบก็ได้
เครื่องมือพัฒนา ซอฟต์แวร์มีราคาแพง มีซอฟต์แวร์ฟรีให้เลือกใช้งานมากมาย
ความสัมพันธ์ เป็นการเรียนส่วนตัว เป็นการเรียนที่สามารถติดต่อพบปะกับบุคคลต่างๆ ได้ ทั้งผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอน ผู้ทรงวุฒิ หรือบุคคลอื่นๆ ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบติดตามผลการเรียน ติดตามผลการเรียนได้ยาก และต้องกำหนดสถานที่การเรียนให้ชัดเจนเพื่อการติดตามผล ติดตามผลการเรียนได้ทันที โดยไม่จำกัดสถานที่ และเวลา
การทำกิจกรรม ทำกิจกรรมได้ยาก ทำกิจกรรมได้ง่าย ในลักษณะ Virtual ClassroomPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.