Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


e-learning:digital-learning-content-standard 2008/11/21 04:42 e-learning:digital-learning-content-standard 2010/05/21 20:14 current
Line 1: Line 1:
-> [[e-learning:start|e-Learning Technology]] 
- 
====== มาตรฐานการพัฒนาสื่อความรู้ดิจิทัล ====== ====== มาตรฐานการพัฒนาสื่อความรู้ดิจิทัล ======
Line 9: Line 7:
===== มาตรฐาน ===== ===== มาตรฐาน =====
-มาตรฐานที่จำเป็นในการพัฒนาสื่อความรู้ดิจิทัล ประกอบด้วย +==== การแสดงผลข้อความ ====
-  * Technical +  * หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
-  * Copyright +  * เลือกใช้ฟอนต์ที่สนับสนุน anti-alias และไม่เกิน 3 ฟอนต์ต่อหน้าเนื้อหา 
-  * Learning & Assessment +  * การใช้สัญลักษณ์พิเศษ จะต้องเลือกแบบอักษรที่ไม่ขัดกับฟอนต์มาตรฐานในภาพรวม และกำหนดขนาด (Font size) ให้เล็กกว่าขนาดแบบอักปกติ 20% 
- * Design & Layout+  * เลือกใช้สัญลักษณ์พิเศษให้เหมาะสม เช่น มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ  
 +  * เลือกใช้สีตัวอักษรที่เหมาะสม ไม่ขัดกับสีพื้น 
 +  * ตัวอักษรกำกับสูตรทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะต้องเป็นตัวเอียง เช่น Angle //x// รวมทั้งการระบุตัวแปรต่างๆ 
 +  * แยกประเด็นเนื้อหาให้เป็นรายการ (Number / Bullet) 
 +  * หลีกเลี่ยงการจัดพารากราฟแบบ Justify  
 +  * หลีกเลี่ยงการแสดงผลแบบ Pop-up 
 +  * ใช้เครื่องมือจัดแต่งพารากราฟ การตั้งแท็บให้ถูกต้อง โดยเฉพาะแท็บควบคุมทศนิยม 
 + 
 +==== การแสดงผลกราฟิก ==== 
 + 
 +  * ออกแบบ Diagram ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และหลีกเลี่ยงการใส่เนื้อหาแบบพารากราฟ 
 +  * เืลือกใช้ภาพ Animation เพื่อเน้นประเด็นสำคัญมากกว่าการใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อตกแต่ง 
 +  * ให้ความสำคัญกับสัดส่วนของภาพ 
 +  * กำกับภาพทุกภาพด้วยข้อความที่เหมาะสม โดยใช้ตัวพิมพ์เล็กเป็นหลัก ยกเว้นคำเฉพาะ และกำหนดขนาดให้เล็กกว่าปกติ 20% 
 + 
 + 
 +<html><div style="width:425px" id="__ss_1086644"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/boonlert/illustration-1086644" title="Illustration">Illustration</a></strong><object id="__sse1086644" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20070120-illustration-090301095304-phpapp02&stripped_title=illustration-1086644" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse1086644" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20070120-illustration-090301095304-phpapp02&stripped_title=illustration-1086644" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/boonlert">Boonlert Aroonpiboon</a>.</div></div></html> 
 + 
 +==== SCORM & LOM Metadata ==== 
 + 
 +Element พื้นฐานที่ควรระบุในการพัฒนา SCORM Courseware 
 + 
 +(a) Title: General Title 
 +(b) Description : General Description 
 +(c) Keywords : General Keyword 
 +(d) Author or contributor Lifecycle : Contribute Entity 
 +(e) Location, Address or URL Technical : Location 
 +(f) Date Life Cycle : Contribute Date 
 +(g) Learning Resource Type : Educational Learning Resource Type 
 +(h) Learner Level : Educational Context 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== เกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติม ====
<html> <html>
Line 37: Line 74:
    <td>&nbsp;</td>     <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>     <td>&nbsp;</td>
 +    <td>สื่อในรูปแบบเนื้อหาข้อความ</td>
 +    <td><ul><li>เนื้อหาข้อความอยู่ในฟอร์แมตที่เปิดเรียกดูได้สะดวก ไม่ขึ้นกับ Platform เช่น html, xhtml, PDF
 +    <li>ให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน
 +    <li>แบบอักษรที่ใช้สามารถเปิดเรียกดูได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแสดงผล
 +    </ul></td>
 +  </tr>
 +  <tr align="left" valign="top">
    <td>&nbsp;</td>     <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>     <td>&nbsp;</td>
 +    <td>ผ่านข้อกำหนดการเข้าถึง W3C Accessibility</td>
 +    <td>ทุกสื่อต้องผ่านข้อกำหนดการเข้าถึง W3C Accessibility เพื่อให้ผู้พิการ ผู้บกพร่องประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงได้สะดวก</td>
  </tr>   </tr>
  <tr align="left" valign="top">   <tr align="left" valign="top">
    <td>&nbsp;</td>     <td>&nbsp;</td>
 +    <td>Interoperability</td>
 +    <td>ผ่านมาตรฐาน SCORM</td>
 +    <td>สื่อจะต้องอยู่ในฟอร์แมตดั้งเดิมที่มีการกำหนดโครงสร้าง และเมทาดาทา (Metadata) ของแต่ละวัตถุตามมาตรฐาน SCORM</td>
 +  </tr>
 +  <tr align="left" valign="top">
    <td>&nbsp;</td>     <td>&nbsp;</td>
-    <td>&amp;nbsp;</td> +    <td> &lt;/td>; 
-    <td>&amp;nbsp;</td>+    <td>Document Metadata</td> 
 +    <td>สื่อจะต้องกำหนดเมทาดาทา (Metadata) ให้เหมาะสมตามลักษณะการนำไปใช้งาน&lt;/td> 
 +  </tr> 
 +  <tr align="left" valign="top"> 
 +    <td>Copyright</td> 
 +    <td>Copyright Information</td> 
 +    <td>ข้อความลิขสิทธิ์</td> 
 +    <td>สื่อจะต้องให้ข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการนำไปใช้งาน โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบ (c) และ (cc) หรือ Public Domain</td> 
 +  </tr> 
 +  <tr align="left" valign="top"> 
 +    <td>Design and Layout</td> 
 +    <td>Surface</td> 
 +    <td>เน้นความเรียบง่ายและเป็นระบบเดียวกัน</td> 
 +    <td><ul><li>ระบบติดต่อกับผู้ใช้ควรเรียบง่าย เป็นไปในระบบเดียวกัน เช่น ตำแหน่งของปุ่มควบคุมต่างๆ อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกหน้า 
 +    <li>ภาพประกอบปุ่มและองค์ประกอบต่างๆ สื่อความหมายชัดเจน 
 +    <li>มีระบบให้ความช่วยเหลือ 
 +    <li>ตำแหน่งที่คลิกได้ หรือให้พิมพ์ จะต้องมีคำอธิบายชัดเจน 
 +    </ul></td> 
 +  </tr> 
 +  <tr align="left" valign="top"> 
 +    <td> </td> 
 +    <td>Interactive</td> 
 +    <td>สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม</td> 
 +    <td><ul><li>มีระบบติดต่อระหว่างอาจารย์และผู้เรียน 
 +    <li>ตอบสนองการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 +    <li>จำนวนข้อสอบ/แบบทดสอบเหมาะสมกับเนื้อหา 
 +    <li>Navigation ที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
 +    </ul></td> 
 +  </tr> 
 +  <tr align="left" valign="top"> 
 +    <td>Content</td> 
 +    <td> </td> 
 +    <td>Courseware จะต้องสัมพันธ์กับสื่อเรียนรู้ตัวเล่ม สอดรับมาตรฐานการเตรียมสื่อดิจิทัลตามฟอร์แมต และมี Learning Material ประกอบเนื้อหา</td> 
 +    <td>; </td>
  </tr>   </tr>
</table> </table>
</html> </html>
 +===== เทคนิคการจัดเตรียมสื่อดิจิทัล =====
 +<html><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1086526"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/boonlert/emedia-development?type=powerpoint" title="e-Media Development">e-Media Development</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20090215-e-media-090301092339-phpapp01&stripped_title=emedia-development" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20090215-e-media-090301092339-phpapp01&stripped_title=emedia-development" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/boonlert">Boonlert Aroonpiboon</a>.</div></div></html>
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.