DSpace - คลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

DSpace ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สผลงานวิจัยของ MIT ที่เน้นการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Institutional Repository) ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำมาพัฒนาเป็นคลังเอกสารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช. (NSTDA Institutional Repository: NSTDA IR) ที่เข้าถึงได้จาก URL : http://www.thairepository.org


ผู้เขียน

  1. นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นายขันธ์ศิริ อาทร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.