Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


desktopauthor:da027 2009/11/26 23:12 desktopauthor:da027 2010/04/13 10:32 current
Line 1: Line 1:
-====== นำภาพเข้า e-book ======+====== Editable Image ======
ในการนำภาพเข้ามาประกอบ e-book นั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนใส่เองเสมอไป เราสามารถให้คนอื่นใส่ภาพประกอบก็ได้ หรือจะจัดการประกวดภาพถ่าย โดยให้ใส่เข้ามาใน e-book ก็สามารถทำได้ ด้วยวีธีการง่ายๆ ดังนี้ ในการนำภาพเข้ามาประกอบ e-book นั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนใส่เองเสมอไป เราสามารถให้คนอื่นใส่ภาพประกอบก็ได้ หรือจะจัดการประกวดภาพถ่าย โดยให้ใส่เข้ามาใน e-book ก็สามารถทำได้ ด้วยวีธีการง่ายๆ ดังนี้
Line 38: Line 38:
{{:desktopauthor:image211.png|}} {{:desktopauthor:image211.png|}}
- +
    * LockPage เลือก Link ที่ชื่อว่า     * LockPage เลือก Link ที่ชื่อว่า
{{:desktopauthor:image213.png|}} {{:desktopauthor:image213.png|}}
- +
  * เมื่อกำหนดค่าตามนี้แล้วก็คลิกปุ่ม Ok แล้วจัดตำแหน่งให้อยู่ตามต้องการ   * เมื่อกำหนดค่าตามนี้แล้วก็คลิกปุ่ม Ok แล้วจัดตำแหน่งให้อยู่ตามต้องการ
  * บันทึกไฟล์ แล้วทดสอบการนำเข้า โดยไฟล์ที่จะสามารถทำงานลักษณะนี้ได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น Dnl เท่านั้น   * บันทึกไฟล์ แล้วทดสอบการนำเข้า โดยไฟล์ที่จะสามารถทำงานลักษณะนี้ได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น Dnl เท่านั้น
- +---- 
 +**ผู้เขียน** 
 + 
 + * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 +  * นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 + 
 + 
 +{{tag>e-book ebook "Desktop Author"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.