This is an old revision of the document!
—-

ปก e-Book

โดยปกติหนังสือหน้าแรกควรแสดงด้วยปกหน้า และหน้าสุดท้ายคือปกหลัง แต่โปรแกรมให้จอภาพแสดงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นการสร้างหน้าปก กำหนดให้อีกด้านเป็นพื้นโปร่งใส (ไม่ต้องพื้นที่ทำงาน)

e-Book ในสภาวะปกติ จะแสดงพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวา โดยหน้าปกควรแสดงเฉพาะด้านขวาเท่านั้น ดังภาพ

การกำหนดให้พื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของปกมีลักษณะโปร่งใสดังกล่าว ทำได้โดยสร้างกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 เช่นกรณีปกหน้าให้วางกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 ไว้ด้านขวา

จัดตำแหน่งกรอบกราฟิก ใช้ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่ง Change Position

กำหนดค่าพิกัด และขนาดของกรอบกราฟิกได้

จากนั้นกำหนดค่าความโปร่งใสให้กับปกหนังสือด้วยคำสั่ง File, Book Properties, Book Transparency

ปรากฏรายการเลือก ดังนี้

คลิกเลือกรายการ Eazy Cover Shape with Transparency กรณีปกหน้า และ Eazy Back Cover Shape with Transparency กรณีปกหลัง จากนั้น DNL Package เพื่อทดสอบผล


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.