Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


desktopauthor:da022 2009/11/26 22:37 desktopauthor:da022 2010/04/13 10:27 current
Line 4: Line 4:
{{:desktopauthor:image139.png|}} {{:desktopauthor:image139.png|}}
- +
Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link Target  Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link Target 
Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแฟ้มเอกสาร Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแฟ้มเอกสาร
Line 12: Line 12:
ตัวอย่าง : ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ www.stks.or.th ให้ป้อน www.stks.or.th ไม่ต้องใส่ http:// แต่ให้เลือกรายการ HTTP:// แทน ตัวอย่าง : ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ www.stks.or.th ให้ป้อน www.stks.or.th ไม่ต้องใส่ http:// แต่ให้เลือกรายการ HTTP:// แทน
-สำหรับการลิงก์ไปยังแฟ้มเอกสารใดๆ ให้เลือกเป็น FILE: โดยจะต้องคัดลอกแฟ้มเอกสารดังกล่าวมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้า และตั้งชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขได้ ห้ามเว้นวรรค ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _ +สำหรับการลิงก์ไปยังแฟ้มเอกสารใดๆ ให้เลือกเป็น FILE: โดยจะต้องคัดลอกแฟ้มเอกสารดังกล่าวมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้า และตั้งชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขได้ ห้ามเว้นวรรค ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _
Link Type : CloseWindows ปิดหนังสือเล่มที่กำลังใช้งานอยู่ Link Type : CloseWindows ปิดหนังสือเล่มที่กำลังใช้งานอยู่
Line 18: Line 18:
{{:desktopauthor:image143.gif|}} {{:desktopauthor:image143.gif|}}
- +
Link Type : Print สั่งพิมพ์หนังสือออกทางเครื่องพิมพ์ Link Type : Print สั่งพิมพ์หนังสือออกทางเครื่องพิมพ์
Link Type : SentMail สื่อสารผ่านทางอีเมล์ (เครื่องผู้ใช้จะต้องสนับสนุนการส่งอีเมล์) Link Type : SentMail สื่อสารผ่านทางอีเมล์ (เครื่องผู้ใช้จะต้องสนับสนุนการส่งอีเมล์)
Line 29: Line 29:
{{:desktopauthor:image144.png|}} {{:desktopauthor:image144.png|}}
- +
Link Type : MinimizeBook คลิกแล้วย่อหนังสือเก็บไว้ที่ Task bar Link Type : MinimizeBook คลิกแล้วย่อหนังสือเก็บไว้ที่ Task bar
Link Type : Search สืบค้นข้อมูลในเอกสาร Link Type : Search สืบค้นข้อมูลในเอกสาร
{{:desktopauthor:image146.png|}} {{:desktopauthor:image146.png|}}
- +
Link Type : DNL File คลิกแล้วเปิดแฟ้มเอกสาร .dnl ที่ระบุ Link Type : DNL File คลิกแล้วเปิดแฟ้มเอกสาร .dnl ที่ระบุ
Link Type : Note ทำงานกับกระดาษบันทึก Link Type : Note ทำงานกับกระดาษบันทึก
Line 41: Line 41:
{{:desktopauthor:image150.png|}} {{:desktopauthor:image150.png|}}
- +
Link Type : Highlight สร้างแถบสีให้กับข้อความ Link Type : Highlight สร้างแถบสีให้กับข้อความ
Line 47: Line 47:
{{:desktopauthor:image154.gif|}} {{:desktopauthor:image154.gif|}}
-  
- รายการเลือกที่เหลือ จะเป็นคำสั่งเฉพาะสำหรับการสร้างงานเฉพาะ จึงขอแนะนำในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
-  
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +
 +  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 +  * นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 +
 +
 +{{tag>e-book ebook "Desktop Author"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.