This is an old revision of the document!
—-

ประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
  • สนับสนุนการเรียนการสอน
  • เกิดเครือข่ายความรู้
  • เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
  • ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่นPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.