หนังสือคู่มือวิทยากร (Instructor's Guide)

หนังสือที่ให้แนวทาง และคำแนะนำสำหรับวิทยากร เกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหละแหล่งข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงต่างๆ ของเนื้อหาที่นำเสนอ

องค์ประกอบ

 • คำชี้แจงการใช้คู่มือ
  • เวลาในการอบรม
  • ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้คู่มือ
  • วิธีการใช้
  • คำแนะนำ
 • บทคัดย่อของเนื้อหา
 • เนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนการเรียนรู้ โดยมีคำชี้แจงหรือคำอธิบายประกอบ อาจมีการวิเคราะห์สาระประกอบ
 • การเตรียมการสอน
 • กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมการสอน อันเป็นส่วนสำคัญของคู่มือครู
  • คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีดำเนินการสอน
  • คำแนะนำ และตัวอย่างเกี่ยวกิจกรรมการสอนที่จะช่วยให้การสอนบรรลุผล
  • คำถาม ตัวอย่าง แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสอน
  • ข้อเสนอแนะต่างๆ
 • การวัดผลและการประเมิน ตัวอย่างข้อสอบแบบต่างๆ, วิธีวัดผล, เกณฑ์การประเมินผลในลักษณะข้อเสนอแนะ
 • ความรู้เสริม หรือแบบฝึกหัด หรือแบบฝึกปฏิบัติ
 • สรุปปัญหาและการป้องกันแก้ไข
 • สรุปคำศัพท์และความหมายตามเนื้อหา
 • แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.