Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


blog:change-password 2008/10/19 14:01 blog:change-password 2010/05/21 09:59 current
Line 1: Line 1:
-> [[social-networking:start|Social Networking]] > [[blog:start|Blog]] 
- 
====== เปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัว====== ====== เปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัว======
-เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการ Botany Blog สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวได้โดยคลิกที่เมนู Profile ซึ่งปรากฏด้านบนขวาของจอภาพ +การเปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวทำได้โดยคลิกที่ชื่อซึ่งปรากฏด้านบนขวาของจอภาพ
- +
-{{:blog:botanyblog02.gif|}} +
- +
-โดยจอภาพในโหมด Profile ปรากฏดังนี้ +
- +
-{{:blog:botanyblog03.gif|จอภาพโหมด Profile}}+
-เลื่อนจอภาพมาด้านล่าง ปรากฏส่วนเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี้+{{:blog:wp02.jpg|}}
-{{:blog:botanyblog04.gif|ส่วนเปลี่ยนรหัสผ่าน}}+จากนั้นปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านตามต้องการ
 +{{:blog:wp03.jpg|}}
 +เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วให้คลิกปุ่ม Update Profile หรือ อัปเดตโปรไฟล์
---- ----
Line 22: Line 16:
  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-{{tag>blog Web2.0 Social-networking}}+{{tag>blog "Web 2.0" "Social networking" wordpress}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.