การเขียนบทสรุปผู้บริหาร

ในการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมสัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดทำรายงานประจำปี งานหนึ่งที่จะต้องทำ คือ รายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงที่มา ผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะในการนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนสำหรับผู้บริหารต่อไป ดังนั้นการเขียนบทสรุปผู้บริหารนอกจากจะต้องอาศัยทักษะการย่อความเพื่อย่อเรื่องราวทั้งหมดนำเสนอแล้ว ยังต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารด้วย

องค์ประกอบของการเขียนบทสรุปผู้บริหาร

องค์ประกอบของการเขียนบทสรุปผู้บริหาร นั้นมี ๕ ส่วน คือ

  1. Why คือ ความเป็นมา และหลักการเหตุผลของงาน
  2. What คือ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของงาน
  3. How คือ วิธีการดำเนินงาน
  4. Results คือ ผลของการดำเนินงาน
  5. Recommendations คือ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณานำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

เริ่มต้นเขียนบทสรุปผู้บริหาร

มีหลักสำคัญ ๕ ข้อ คือ

  1. การกำหนดกรอบการเขียน จากองค์ประกอบของการเขียนบทสรุปผู้บริหารซึ่ง มี ๕ ส่วน คือ Why What How Results และ Recommendations ส่วนที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ Recommendations
  2. อ่านงานที่จะนำมาสรุปให้เข้าใจ เพราะไม่เพียงต้องสรุปใจความสำคัญ แต่จะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำเสนอให้ส่วน Recommendations
  3. วางโครงเรื่องที่จะนำเสนอให้ชัดเจน ครอบคลุม
  4. เขียนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบทั้ง ๕
  5. ทบทวนและปรับปรุง โดยพิจารณาเนื้อหา ความต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ เป็นต้น

ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารแบบต่างๆ

การประเมินโครงการ

บทสรุปนี้จัดทำขึ้นจากโครงการเรื่อง………..ของ……………….
โครงการนี้ดำเนินการเนื่องจาก………………………………………….
โดยมีวัตถุประสงค์………………………………………….
วิธีการดำเนินโครงการ………………………………………….
ผลการดำเนินโครงการในประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้………………………………………….
จากผลการการดำเนินโครงการข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานดังนี้ ………………………………………….

รายงาน/รายงานประจำปี

บทสรุปนี้จัดทำขึ้นจากรายงาน/รายงานประจำปีเรื่อง…………………………………………
ของหน่วยงาน…………………………………………
คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจาก…………………………………………
ประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้………………………………………….
จากข้อมูลที่นำเสนอมีข้อเสนอแนะที่สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานดังนี้………………………………………….

การประชุม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

บทสรุปนี้จัดทำขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าเข้าร่วม
การประชุม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานเรื่อง…………………………………………
ระหว่างวันที่ ………………………ณ…………………
จัดโดย…………………………………………
การประชุม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ………………………………………….
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย………………………………………….
การดำเนินการประชุม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานประกอบด้วยการบรรยาย ฝึกอบรมปฏิบัติ นำเสนอผลงาน
สรุปข้อมูลความรู้ที่ได้จากการประชุม ดังนี้………………………………………….
ผลจากการประชุม/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานสามารถเสนอแนะเพื่อประยุกต์ใช้กับหน่วยงานดังนี้

หนังสือหรือบทความ

บทสรุปผู้บริหารนี้จัดทำจากการสรุป
บทความ/หนังสือเรื่อง………………………………………….ของ………………………………………….
ผู้เขียนมุ่งสะท้อน………………………………………….
ประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้………………………………………….
จากข้อมูลที่นำเสนอสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานดังนี้………………………………………….

แหล่งที่มาข้อมูล

สรุปความจาก
นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์ และสุมาลี สังข์ศรี. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ. การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร. หน้า ๒๔๙-๒๖๐. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓.


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.