การสืบค้นข้อมูลจาก PubMed

ฐานข้อมูล PubMed เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม Publication มากมายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวารสารทางการแพทย์ต่างๆ Publication เหล่านี้มีหลายแบบ เช่น

  • รายงาน Case คนไข้ (Case Report)
  • รายงานผลงานการวิจัยทางคลินิค
  • รายงานผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานอื่นๆ
  • รายงานที่สรุปรวบรวมรายงานวิจัยอื่นๆ

1) เข้าเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

2) ระบุเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น

เช่น ไข้มาลาเรียในประเทศไทย : malaria AND Thailand

3) ปรากฏผลลัพธ์

4) เลือกรูปแบบการแสดงผลใหม่

ควรเลือกรูปแบบการแสดงผลให้ตรงกับข้อกำหนดของ VantagePoint กรณีนี้ให้เลือกรายการ Display เป็น MedLine

5) บันทึกผลลัพธ์เป็น Text File

ส่งออก (export) ผลลัพธ์เป็น Text File โดยคลิกเลือก Send to File

จะได้ .txt ไฟล์ที่พร้อมนำไปวิเคราะห์ด้วย VantagePoint

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี