Online Levitra USBest Way To Use CialisBuy Viagra Cheaply
หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ การจัดการความรู้ สวทช.

การจัดการความรู้ สวทช.

E-mail Print

สวทช. ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ภายใต้นโยบายการใช้ความรู้เพื่อการจัดการที่ดีกว่า

NSTDA KM

สวทช. ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการจัดความรู้ สวทช. โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. รายงานผลงานวิชาการของตนเองผ่านทางระบบ myPerformance การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้งการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ สวทช.

NSTDA KM Roadmap
รูปแสดง Roadmap การจัดกิจกรรม KM ของ สวทช.

การดำเนินการในกิจกรรม KM มีกิจกรรมเสริมหลากหลาย เช่น การกำหนดมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ สวทช. การวิเคราะห์/ประเมินผลการดำเนินการ โดยบุคลากร STKS ได้ร่วมเป็น KM Auditor ร่วมตรวจสอบผลงานวิชาการพร้อมให้คำแนะนำการลงทะเบียนเพื่อการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากร สวทช. และร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ ส่วนงานกลาง นอกจากนี้บุคลากรของฝ่ายฯ ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจจากหลากหลายหน่วยงานที่ติดต่อขอเข้าชมกิจกรรมการจัดการความรู้ สวทช. และเชิญบุคลากรของฝ่ายฯ ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม KM ของ สวทช. และแนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการความรู้ เช่น

  • วันที่ 10 สิงหาคม 2554 กรมส่งเสริมสุขภาพจิตได้เชิญบุคลากรของฝ่ายฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดการความรู้กับระบบสารสนเทศในอนาคต" แก่บุคลากรของกรมฯ เนื่องในงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดีครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จำนวน 20 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจกรรมการจัดการความรู้
  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 24 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจกรรมการจัดการความรู้
  • วันที่ 22 มิถุนายน 2553 สำนักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2552 อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 21 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจกรรมการจัดการความรู้
  • วันที่ 9 ตุลาคม 2552 คณะทำงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 คน เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้

นอกจากนี้ STKS ยังได้จัดทำเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สวทช. ผ่านเว็บไซต์ สวทช. ภายใต้เมนู “กิจกรรมการจัดการความรู้” โดยมีเนื้อหาหลากหลาย ที่สำคัญได้แก่ กลยุทธ์ของ สวทช. ในส่วนของการจัดการความรู้ นโยบายนำทางกิจกรรม KM สวทช. นโยบายการจัดการความรู้ที่ดีกว่า วัฒนธรรมความรู้ สวทช. ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้วย OSS & Freeware เป็นต้น

Last Updated on Tuesday, 23 August 2011 22:30  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik