Levitra From Canadian PharmacyCialis Pills OnlineBest Deal Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด แนวทางการเชื่อมข้อมูลงานวิจัยไทยกับระบบ TNRR

แนวทางการเชื่อมข้อมูลงานวิจัยไทยกับระบบ TNRR

E-mail Print

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ TNRR เป็นความพยายามของหน่วยงานให้ทุนวิจัยและหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาระบบเข้าถึงผลงานวิจัย ผลงานอันเกิดจากงานวิจัยทุกรูปแบบให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระยะแรก การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นฉบับกำหนด และเห็นควร โดยอยู่บนพื้นฐานของ

  1. การเชื่อมโยงข้อมูลอยู่บนพื้นฐานที่จะไม่มีการรวมศูนย์ ไม่มีการรบกวนการดำเนินงานด้านฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ามาร่วมเชื่อมโยง
  2. แต่ละหน่วยงาน ยังคงรับผิดชอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของตนเอง และดูแลจัดทำให้ทันสมัยตามระบบของแต่ละหน่วยงาน แต่ขอให้คำนึงถึงมาตรฐานสากลของการจัดเก็บข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  3. การเชื่อมโยงใช้วิธีการทำงานระบบเปิด โดยเสนอให้ทุกฐานข้อมูลสามารถรองรับมาตรฐาน OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)
  4. การเชื่อมโยงในระยะแรก จะเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดเผยได้ (ยกเว้นกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการยื่นจอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา)

ทั้งนี้ข้อมูลที่เชื่อมแล้ว สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ http://www.tnrr.in.th และหน่วยงานที่สนใจเชื่อมข้อมูลกับระบบ TNRR สามารถดำเนินการ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบเดิมของหน่วยงานท่านให้รองรับมาตรฐานการเชื่อมข้อมูล OAI-PMH โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็น PHP-based สามารถใช้ชุดโปรแกรมของ OAI-PMH2 พัฒนาต่อยอดได้ ดังเช่นระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ STKS ได้ดำเนินการไปแล้ว
  2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยขึ้นมาใหม่ โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สนับสนุน OAI-PMH เช่น DSpace, Drupal + Biblio Module + OAI Module หรือ OJS
  3. การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน OAI-PMH เช่น Primo
  4. การใช้บริการ IR Data Center ที่ทาง วช. พัฒนาเพื่อให้บริการกับหน่วยงานเครือข่าย โดย IR Data Center จะเป็นเสมือนระบบถังกลางที่พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน ที่ยังไม่พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ที่สน้บสนุน OAI-PMH แต่ต้องการเชื่อมข้อมูลกับระบบ TNRR สามารถเชื่อมได้สะดวก เพียงสมัครสมาชิก แล้วเตรียมแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ CSV ก็สามารถนำเข้าข้อมูลเพื่อรอรับการเชื่อมข้อมูลได้ทันที

หน่วยงานที่สนใจระบบ IR Data Center สามารถติดต่อคุณดารารัตน์ สภาวิจัย (วช.) ได้ครับที่อีเมล jeab.dararat@hotmail.com

Tags: Biblio | Drupal | DSpace | Harvesting | Metadata | oai | OAI-PMH | ojs | open archives initiative | TNRR | งานวิจัย | ฐานข้อมูล | ฐานข้อมูลงานวิจัย | ทรัพย์สินทางปัญญา | มาตรฐาน | ระบบเปิด | วช. | โอเพนซอร์ส

Last Updated on Thursday, 13 June 2013 13:19  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik