Best Price Viagra

โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

E-mail Print

ฐานข้อมูลสำคัญฐานหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวถึง และใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็คือ วิทยานิพนธ์ไทย หรือที่เรียกกันติดปากว่า Thai Thesis อันเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากการริเริ่มของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรภัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงความปราถนาที่จะให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ สำหรับสืบค้นได้จากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยของทุกสถาบันใช้สารสนเทศในการบริหารงานและศึกษาสถานภาพของการทำวิทยานิพนธ์ไทย ตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนจะส่งผลในด้านลบ คือ อันทำให้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไม่มีหัวข้อใหม่และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร

ศูนย์บริสารสนเทศทางเทคโนโลยี หรือ TIAC เห็นความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยนั้น ช่วยให้ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลบริการจัดการวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย ที่มีความทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อได้ทั้งระบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าถึงสารสนเทศอันทรงคุณค่านี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยในทุกสาขาวิชา

พัฒนาการของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีเหตุการณ์น่าสนใจดังนี้

  • ปี 2535 – 2539 ประชุมและวางแผนการดำเนินงานขอความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ ของสถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง ทดสอบโปรแกรมและพัฒนาการสืบค้นผ่านระบบดอส (DOS) ซึ่งยังมีความบกพร่องในการสืบค้นทำให้มีการพัฒนาต่อยอด
  • ปี 2540 ประชาสัมพันธ์การขายในรูปของซีดีรอมแก่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานรัฐบาล
  • ปี 2542 ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการสืบค้นเป็นแบบวินโดวส์ เพื่อให้ผู้ใช้การบริการมีความสะดวกเพิ่มขึ้นในการสืบค้นข้อมูล
  • ปี 2545 – ปัจจุบัน เผยแพร่ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยบนเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางเว็บ www.thaithesis.org โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ให้ข้อมูลจำนวน 40 มหาวิทยาลัย จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 80,633 ระเบียน

Thai Thesis

การพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเป็นการเริ่มต้นสำหรับเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไทยเท่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อใช้สารสนเทศร่วมกัน และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ มีโอกาสพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ

Last Updated on Tuesday, 21 January 2014 04:01  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik