Purchase Levitra OnlineBuy Cialis Online CanadaBuy Cialis Viagra

สมพัตสร (Almanac)

E-mail Print

สมพัตสร (Almanac) คือหนังสือรายปีที่ให้ความรู้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ในรูปแบบปฏิทินเหตุการณ์ ตารางสถิติ ทําเนียบนาม และพรรณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่บุคคลทั่วไปควรทราบ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา และข้อเท็จจริงเบ็ดเตล็ด เช่น ภาษา ธงชาติ ตารางน้ำหนัก บุคคลสำคัญ วันสำคัญ อัตราไปรษณียกร และเน้นนำเสนอข้อมูลเป็นสถิติ ลักษณพิเศษ คือ มีข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงอาจจะซ้ำกันทุกปี แต่จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลที่ทันสมัยทุกปี

ตัวอย่างสมพัตรสร
สยามออลมาแนค ( Siam almanac )
. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2527 - ปัจจุบัน.
เป็นหนังสือสมพัตรสรที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย จัดทำครั้งแรกในปี 2527 รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถิติของประเทศไทยตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบันเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ด้านการเมือง การปกครอง การทหารการศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเกษตร และสาธารณสุขในลักษณะสารนิเทศ และปูมปฏิทิน ตอนต้นเล่มมีลำดับเหตุการณ์ในรอบปี บอก วัน เดือนปี ที่เกิดเหตุการณ์ ตอนท้ายเล่มมีสถิติข้อมูลสำคัญทางด้านต่าง ๆ เช่นประชากร คนเกิด คนตาย

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik