Cheap Viagra Online Usa

การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization)

E-mail Print

การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ  ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ  (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง
        New
        Newel
        Newfoundland
        New Haven
        Newton
        New York

การเรียงแบบคำต่อคำ   เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง                                                                                
        Book
        Book binding
        Book of English essays
        Book of famous ship
        Booking
        Books
 

Tags: Alphabetization | Alphabetizing | Letter-by-letter | Word-by-word | การเรียงลำดับอักษร | การเรียงแบบคำต่อคำ | การเรียงแบบอักษรต่ออักษร | บรรณานุกรม

Last Updated on Thursday, 13 September 2012 10:39  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik