Cheap LevitraCialis Soft TabsBuying Viagra Uk

Awareness-Raising

E-mail Print

คำว่า Awareness-Raising หมายถึง การแจ้งให้ทราบ การให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

การสร้าง Campaign เพื่อก่อให้เกิด Awareness-Raising ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วย

 • วัตถุประสงค์ในการสร้าง Awareness-Raising Campaign ที่สร้างขึ้น ศึกษาเรื่องที่ทำอย่างถ่องแท้
 • แปลวัตถุประสงค์ออกมาเป็นข้อความ บอกใจความหลักของ Campaign และจุดประสงค์หลักของ Campaign
 • กลุ่มเป้าหมาย ต้องรู้กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นใคร (ลักษณะและปัจจัยของกลุ่มเป้าหมาย) เช่น อายุ (กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีในการรับข่าวสาร ที่มีอิทธิพลและประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับข่าวสารแล้วสามารถนำข่าวสารนั้นไปเผยแพร่ต่อให้กับทางครอบครัวได้) เพศ ภาวะทางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาวะทางการเมือง การศึกษา (กลุ่มประชากรที่มีปัญหาทางด้านการศึกษา ไม่รู้หนังสือ หรือมีข้อจำกัดทางการศึกษา) และภาษา
 • รู้ช่้องทางการสื่อสาร โดยส่ง Campaign ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ 
 1. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับสมาชิกในชุมชน 
 2. นิทรรศการ
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ ป้ายประกาศ การ์ตูน ภาพล้อ หนังสือ จุลสาร โปสเตอร์)
 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี
 5. เว็บไซต์ กลุ่มสนทนา บล็อก
 6. การสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ข่าว วิทยุ และโทรทัศน์
 7. การสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน บทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต
 8. บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม
 9. การแสดงผ่านเพลง การเต้น ละคร และโคลง
 10. การเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอื่น
 11. การประชาสัมพันธ์
 12. การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ
   เป็นต้น
 • มีการประเมินผลและเฝ้าติดตาม
 1. มีการเฝ้าติดตามของ Campaign ที่ส่งออกไป รวมทั้งประเมินผล
***การทำ Campaign Awareness-Raising ต้องให้สั้น กระชับ และจดจำง่าย ***

Tags: Awareness Raising

Last Updated on Monday, 24 January 2011 10:48  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik