What Better Viagra Or Cialis
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) wanutwira 547
202 การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรม (Bibliographic instruction : BI) wanutwira 330
203 หนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (Bestiary) wanutwira 959
204 แบนด์วิชท์ (Bandwidth) wanutwira 3014
205 ลำนำนิทาน (Ballad) wanutwira 1101
206 คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ (Archival value) wanutwira 760
207 กล่องเอกสารจดหมายเหตุ (Archival box) wanutwira 457
208 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) wanutwira 6784
209 แสงล้อมรอบ (Ambient Light) wanutwira 1373
210 Alpha-Numeric System for Classification of Recordings : ANSCR wanutwira 373
211 Air Drying (Library) wanutwira 1060
212 ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator) wanutwira 893
213 รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) wanutwira 5537
214 การเข้าเล่มแบบไสกาว (Adhesive Binding) wanutwira 1211
215 กระดาษกรด (Acid Paper) wanutwira 556
216 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศเกาหลี supaporn 475
217 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศออสเตรเลีย supaporn 567
218 แนวทางการออกแบบบทเรียนฯ Tablet PC Boonlert Aroonpiboon 341
219 เทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Boonlert Aroonpiboon 595
220 สื่อดิจิทัล หัวใจสำคัญของ Digital Collection Boonlert Aroonpiboon 373
 
Page 11 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik