Best Price Levitra OnlineBuy Cialis ProfessionalBuy Cialis Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 ไบต์ (Byte) wanutwira 639
202 กระดานข่าว (Bulletin board) wanutwira 1091
203 ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop) wanutwira 715
204 บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) wanutwira 598
205 การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรม (Bibliographic instruction : BI) wanutwira 360
206 หนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (Bestiary) wanutwira 1057
207 แบนด์วิชท์ (Bandwidth) wanutwira 3656
208 ลำนำนิทาน (Ballad) wanutwira 1167
209 คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ (Archival value) wanutwira 851
210 กล่องเอกสารจดหมายเหตุ (Archival box) wanutwira 523
211 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) wanutwira 7344
212 แสงล้อมรอบ (Ambient Light) wanutwira 1545
213 Alpha-Numeric System for Classification of Recordings : ANSCR wanutwira 419
214 Air Drying (Library) wanutwira 1238
215 ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator) wanutwira 970
216 รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) wanutwira 6193
217 การเข้าเล่มแบบไสกาว (Adhesive Binding) wanutwira 1326
218 กระดาษกรด (Acid Paper) wanutwira 624
219 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศเกาหลี supaporn 504
220 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศออสเตรเลีย supaporn 611
 
Page 11 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik