Viagra No Prescription
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 การบำบัดด้วยหนังสือ (Bibliotherapy) wanutwira 465
182 หนังสือต้องห้าม (Banned book) wanutwira 417
183 อัตชีวประวัติ (Autobiography) wanutwira 997
184 การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization) wanutwira 460
185 เลขหนังสือ (Book number) wanutwira 1827
186 ภาพผู้แต่งหนังสือ (Author portrait) wanutwira 414
187 หนังสือเสียง (Audiobook) wanutwira 1585
188 ภาคผนวก (Appendix) wanutwira 743
189 รายงานประจำปี (Annual report) wanutwira 1723
190 หนังสือโบราณ (Antiquarian book) wanutwira 354
191 หนังสือรวมเรื่อง (Anthology) wanutwira 388
192 งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Anonymous work) wanutwira 257
193 คำย่อ (Acronym) wanutwira 742
194 หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก (Alphabet book) wanutwira 567
195 การเย็บเล่มแบบคอปติก (Coptic binding) wanutwira 967
196 วัสดุแผนที่ (Cartographic Materials) wanutwira 518
197 รางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) wanutwira 562
198 ไบต์ (Byte) wanutwira 579
199 กระดานข่าว (Bulletin board) wanutwira 926
200 ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop) wanutwira 650
 
Page 10 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik