Very Cheap Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) wanutwira 31539
162 บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference librarian) wanutwira 932
163 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) wanutwira 784
164 ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact factor) wanutwira 652
165 พิมพลักษณ์ (Imprint) wanutwira 2382
166 ขนาดของหนังสือ (Book size) wanutwira 4183
167 ชื่อโดเมน (Domain name) wanutwira 370
168 นามานุกรม (Directory) wanutwira 760
169 ห้องสมุดรับฝาก (Depository library) wanutwira 663
170 รายการโยง (Cross-reference) wanutwira 656
171 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) wanutwira 3894
172 ระบบโคลอน (Colon classification) wanutwira 993
173 วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children’s literature) wanutwira 1915
174 ชั้นหนังสือ (Book shelf) wanutwira 639
175 การเล่าเรื่องหนังสือ (Book talk) wanutwira 619
176 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library) wanutwira 1092
177 ที่คั่นหนังสือ (Book mark) wanutwira 667
178 งานนิทรรศการหนังสือ (Book fair) wanutwira 438
179 สโมสรหนังสือ (Book club) wanutwira 358
180 การสะสมหนังสือ (Book collecting) wanutwira 347
 
Page 9 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik