Discount LevitraFree Samples CialisWhat Better Viagra Or Cialis
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 1391
162 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1688
163 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1595
164 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) wanutwira 37991
165 บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference librarian) wanutwira 1015
166 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) wanutwira 869
167 ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact factor) wanutwira 715
168 พิมพลักษณ์ (Imprint) wanutwira 2725
169 ขนาดของหนังสือ (Book size) wanutwira 4670
170 ชื่อโดเมน (Domain name) wanutwira 405
171 นามานุกรม (Directory) wanutwira 851
172 ห้องสมุดรับฝาก (Depository library) wanutwira 726
173 รายการโยง (Cross-reference) wanutwira 708
174 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) wanutwira 4379
175 ระบบโคลอน (Colon classification) wanutwira 1218
176 วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children’s literature) wanutwira 2053
177 ชั้นหนังสือ (Book shelf) wanutwira 722
178 การเล่าเรื่องหนังสือ (Book talk) wanutwira 717
179 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library) wanutwira 1206
180 ที่คั่นหนังสือ (Book mark) wanutwira 764
 
Page 9 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik