Levitra 40mg PriceCialis SaleCanadian Healthcare Viagra

แปลคำศัพท์ฉบับออนไลน์ : ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

E-mail Print

ปัญหาหนึ่งของการอ่านเอกสารหรือบทความภาษาอังกฤษของคนไทย ก็คือ ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบความหมายของคำในเอกสารหรือบทความดังกล่าว ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบพจนานุกรมทั้งแบบตัวเล่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบออนไลน์มาหลายค่าย อย่างไรก็ดี การใช้งานก็ยังมีปัญหาเพราะต้องเสียเวลาเปิดค้นหาคำศัพท์ ทำให้การอ่านสะดุด ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลนีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้พัฒนาเครื่องมือแปลคำศัพท์ที่ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ Highlight คำที่ต้องการ ก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงคำศัพท์ดังภาพ

NECTEC-Fox

 

Last Updated on Sunday, 16 June 2013 19:44 Read more...
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

E-mail Print

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ช่วยชีวิต และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย จึงขอนำเสนอบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการภัยพิบัติ"

Last Updated on Wednesday, 04 July 2012 10:23
 

ฐานข้อมูลทางเคมีที่สุดยอด และใช้ได้ฟรีจาก ChemSpider

E-mail Print

ChemSpider เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 25 ล้านโครงสร้าง ระบบรองรับการสืบค้นทั้งจากคำค้นง่ายๆ เช่น water ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คำ่ย่อ เครื่องหมายการค้า สูตรเคมีแบบง่าย ทั้งนี้ผลลัพธ์จะเชื่อมกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมากกว่า 400 ฐาน มีการแสดงผลทั้งข้อความ ภาพสองมิติ และภาพสามมิติ 

Chem Spider

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการค้นหาโดยการให้ผู้ใช้วาดโครงสร้างทางเคมี ได้ด้วย 

Chemspider

ฐานข้อมูลนี้ นับเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านที่น่าใช้มาก อีกทั้งให้บริการฟรี 

Last Updated on Wednesday, 09 May 2012 19:55
 

เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki

E-mail Print

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บแบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้งานบริการห้องสมุดต่อไป

Last Updated on Sunday, 20 May 2012 01:02 Read more...
 

สภาพการณ์นวัตกรรมโลก ปี 2011

E-mail Print

บริษัท Thomson Reuters ได้จัดทำรายงานประจำปีแสดงนวัตกรรมโลก 12 สาขาหลัก ของปี 2011 ในชื่อเรื่อง “2011 State of  Innovation : Twelve Key Technology areas and their states of  Innovation” เป็นรายงานต่อเนื่องจากปี 2009  และ 2010 ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากจำนวนเอกสารสิทธิบัตรและนำเสนอเทคโนโลยีหลัก 12 สาขาพร้อมให้รายละเอียด ชื่อบริษัทอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสาขาย่อย ชื่อประเทศ และ จำนวนเอกสารสิทธิบัตร
รายงานนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปี 2010 ด้วย จึงทำให้ทราบว่าสาขาใดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดหรือลดลง รวมทั้งแสดงรายชื่อบริษัทเจ้าของสิทธิ์นวัตกรรม (Assignee)  ตามภูมิภาคหลักของโลก 3 แห่งคือสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ด้วย

สรุปเนื้อหาหลักของรายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมนวัตกรรมของโลกได้อย่างชัดเจน
คือ
หมวดเทคโนโลยีที่มีการเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 2011 ได้แก่

หมวดเครื่องใช้ในครัวเรือน (Domestic Application) และอุปกรณ์การแพทย์ (Medical devices) โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12
หมวดเทคโนโลยีด้านยานอวกาศ มีอัตราลดลงจากปี 2010 แต่อย่างไรหมวดย่อย Propulsion Plants มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 202
ในส่วนของหมวดยานยนต์ พบว่า สาขา Alternate powered vehicles มีการเติบโตสูงสุด
หมวดเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นสาขาใหม่ในปี 2012 นี้ ทีมงานวิเคราะห์พบว่ามีความสำคัญมากขึ้นเป็นสาขาเกิดใหม่ทดแทนสาขาเดิมคือ Agrochemical and Agriculture ที่มีกิจกรรมด้านนวัตกรรมลดลงมาก
ในหมวดเครื่องสำอาง พบว่าหมวดย่อย สารลดการขับเหงื่อ (antiperspirant) มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 โดยบริษัท รอลิอัลเป็นผู้นำเครื่องสำอางค์ของโลก
ผลการวิเคราะห์พบนวัตกรรมในเรื่องยาสูบมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ในอุตสาหกรรม อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่ม การหมัก
เทคโนโลยีปิโตรเลียม มีอัตราลดลงทุกหมวดย่อย ยกเว้นหมวดการสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซ การขุดเจาะ การผลิตและการแปรรูป ที่มีอัตราเพิ่มร้อยละ 1
ในสาขาอนินทรีย์ในเภสัชกรรมและอุปกรณ์แยกส่วนของสารกึ่งตัวนำ (Semiconductors)  ทั้ง 2 สาขานี้มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 31

Last Updated on Monday, 23 April 2012 16:13 Read more...
 


Page 13 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik