Generic Viagra Canadian

ฐานข้อมูลทางเคมีที่สุดยอด และใช้ได้ฟรีจาก ChemSpider

E-mail Print

ChemSpider เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 25 ล้านโครงสร้าง ระบบรองรับการสืบค้นทั้งจากคำค้นง่ายๆ เช่น water ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คำ่ย่อ เครื่องหมายการค้า สูตรเคมีแบบง่าย ทั้งนี้ผลลัพธ์จะเชื่อมกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมากกว่า 400 ฐาน มีการแสดงผลทั้งข้อความ ภาพสองมิติ และภาพสามมิติ 

Chem Spider

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการค้นหาโดยการให้ผู้ใช้วาดโครงสร้างทางเคมี ได้ด้วย 

Chemspider

ฐานข้อมูลนี้ นับเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านที่น่าใช้มาก อีกทั้งให้บริการฟรี 

Last Updated on Wednesday, 09 May 2012 19:55
 

เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki

E-mail Print

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บแบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้งานบริการห้องสมุดต่อไป

Last Updated on Sunday, 20 May 2012 01:02 Read more...
 

สภาพการณ์นวัตกรรมโลก ปี 2011

E-mail Print

บริษัท Thomson Reuters ได้จัดทำรายงานประจำปีแสดงนวัตกรรมโลก 12 สาขาหลัก ของปี 2011 ในชื่อเรื่อง “2011 State of  Innovation : Twelve Key Technology areas and their states of  Innovation” เป็นรายงานต่อเนื่องจากปี 2009  และ 2010 ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากจำนวนเอกสารสิทธิบัตรและนำเสนอเทคโนโลยีหลัก 12 สาขาพร้อมให้รายละเอียด ชื่อบริษัทอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสาขาย่อย ชื่อประเทศ และ จำนวนเอกสารสิทธิบัตร
รายงานนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปี 2010 ด้วย จึงทำให้ทราบว่าสาขาใดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดหรือลดลง รวมทั้งแสดงรายชื่อบริษัทเจ้าของสิทธิ์นวัตกรรม (Assignee)  ตามภูมิภาคหลักของโลก 3 แห่งคือสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ด้วย

สรุปเนื้อหาหลักของรายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมนวัตกรรมของโลกได้อย่างชัดเจน
คือ
หมวดเทคโนโลยีที่มีการเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 2011 ได้แก่

หมวดเครื่องใช้ในครัวเรือน (Domestic Application) และอุปกรณ์การแพทย์ (Medical devices) โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12
หมวดเทคโนโลยีด้านยานอวกาศ มีอัตราลดลงจากปี 2010 แต่อย่างไรหมวดย่อย Propulsion Plants มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 202
ในส่วนของหมวดยานยนต์ พบว่า สาขา Alternate powered vehicles มีการเติบโตสูงสุด
หมวดเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นสาขาใหม่ในปี 2012 นี้ ทีมงานวิเคราะห์พบว่ามีความสำคัญมากขึ้นเป็นสาขาเกิดใหม่ทดแทนสาขาเดิมคือ Agrochemical and Agriculture ที่มีกิจกรรมด้านนวัตกรรมลดลงมาก
ในหมวดเครื่องสำอาง พบว่าหมวดย่อย สารลดการขับเหงื่อ (antiperspirant) มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 โดยบริษัท รอลิอัลเป็นผู้นำเครื่องสำอางค์ของโลก
ผลการวิเคราะห์พบนวัตกรรมในเรื่องยาสูบมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ในอุตสาหกรรม อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่ม การหมัก
เทคโนโลยีปิโตรเลียม มีอัตราลดลงทุกหมวดย่อย ยกเว้นหมวดการสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซ การขุดเจาะ การผลิตและการแปรรูป ที่มีอัตราเพิ่มร้อยละ 1
ในสาขาอนินทรีย์ในเภสัชกรรมและอุปกรณ์แยกส่วนของสารกึ่งตัวนำ (Semiconductors)  ทั้ง 2 สาขานี้มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 31

Last Updated on Monday, 23 April 2012 16:13 Read more...
 

ผลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554

E-mail Print

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้มีการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมของการใช้ และจำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ตลอดจนเรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2544 การสำรวจใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอย่าง 79,560 ครัวเรือน ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

Last Updated on Wednesday, 28 March 2012 16:41 Read more...
 

แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์

E-mail Print

Facebook safety guideline

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media & Social Network) ได้เข้ามากระทบต่อสังคมในทุกภาคส่วน การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งในภาพขององค์กร บุคคลน่าจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานในภาพรวม ลองมาดูกันไหมครับว่าแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ตอนนี้ มีอะไรน่าสนใจบ้าง อย่างไร

Last Updated on Thursday, 08 March 2012 10:01
 


Page 13 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik