Viagra Pharmacy

13 - 14 ธ.ค.55 การประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุด

E-mail Print

bcp-plan


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ขอเชิญบุคลากรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุด  รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมประชุม
  • สงวนสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมฯ สถาบันละ 2 ท่าน
  • รับสมัครจำนวนจำกัด 150 ท่าน
  • ปิดรับสมัครการลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
     
Last Updated on Thursday, 13 December 2012 09:25
 

ปัจจัยหลักเกี่ยวกับ Insourcing และ Outsourcing โครงการไอที

E-mail Print

Outsourcing คือ การว่าจ้างบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินงาน (บาง) โครงการแทนบุคลากรภายในองค์กร กลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นหลังจากกรณีความสำเร็จของบริษัท Kodak เมื่อปี 1989 (Loh and Venkatraman, 1991) อย่างไรก็ตามมิใช่ทุกกรณีของ Outsourcing ที่จะประสบความสำเร็จ มีหลายกรณีของความล้มเหลวที่ถูกอ้างถึงในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีของ London Ambulance Service’s Computer Aided anihulance Dispatch (Avison and Fitzgerald, 2006) ดังนั้นก่อนตัดสินใจ Outsource หรือไม่นั้น องค์กรจำเป็นต้องมีการประเมินข้อดีและข้อจำกัดระหว่าง Outsourcing และ Insourcing เพื่อพิจารณาว่าทางเลือกได้คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร

Last Updated on Wednesday, 31 October 2012 10:10 Read more...
 

4 ปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

E-mail Print

ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ระบบสารสนเทศนับเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญขององค์กร องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักว่าระบบสารสนเทศนั้นสามารถช่วยเพิ่มผลิตผลและความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ดังนั้นหลายองค์กรจึงลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างไรก็ตามมิใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาดังกล่าว เนื่องจากระบบสารสนเทศส่วนใหญ่นั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน ตัวอย่างการศึกษาของ McManus and Wood-Harper (2008) อ้างว่า มีเพียง 1 ใน 8 ของ 214 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสหภาพยุโรปที่ประสบความสำเร็จ (พิจารณาจากเวลาที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้)

ส่วนใหญ่การจัดการระบบสารสนเทศมักมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และอยู่บนความเสี่ยงหลายประเด็น (Kolltveit, Hennestad and Gronhaug, 2007 ; Cadle and Yeates, 2001) บางประเด็นไม่สามารถเลี่ยงได้ แต่อาจจัดการด้วยการตระหนักและเตรียมการรับมือล่วงหน้า ที่ผ่านมามีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีการศึกษาที่แตกต่าง เช่น การสำรวจ (Yeo, 2002; Ropponen and Lyytinen, 2000) กรณีศึกษา ( Buehler, Freeman and Hulme, 2008; Dey, 2001) รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ (Taylor, 2006) หรือ ผู้บริหารระดับสูง (Poon and Wagner, 2001) ซึ่งมีหลายปัจจัยเสี่ยงได้ถูกหยิบยกขึ้น โดยที่สรุปได้ คือ การพึ่งพาอาศัย ความต้องการ การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม และ การขาดแคลนความรู้

Last Updated on Monday, 29 October 2012 12:20 Read more...
 

แปลคำศัพท์ฉบับออนไลน์ : ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

E-mail Print

ปัญหาหนึ่งของการอ่านเอกสารหรือบทความภาษาอังกฤษของคนไทย ก็คือ ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบความหมายของคำในเอกสารหรือบทความดังกล่าว ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบพจนานุกรมทั้งแบบตัวเล่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบออนไลน์มาหลายค่าย อย่างไรก็ดี การใช้งานก็ยังมีปัญหาเพราะต้องเสียเวลาเปิดค้นหาคำศัพท์ ทำให้การอ่านสะดุด ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลนีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้พัฒนาเครื่องมือแปลคำศัพท์ที่ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ Highlight คำที่ต้องการ ก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงคำศัพท์ดังภาพ

NECTEC-Fox

 

Last Updated on Sunday, 16 June 2013 19:44 Read more...
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

E-mail Print

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ช่วยชีวิต และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย จึงขอนำเสนอบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการภัยพิบัติ"

Last Updated on Wednesday, 04 July 2012 10:23
 


Page 12 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik