Does Generic Cialis WorkCialis Professional 100 MgCialis By MailViagra TabsCanadian Viagra 50mg

Global change ใน Drupal

E-mail Print

ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีคุณภาพข้อมูลที่ดีนั้น สิ่งที่มักจะต้องพบในฐานข้อมูล ก็คือ ความไม่สอดคล้องของข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การพิมพ์ผิด การใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เป็นต้น จำต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อให้มีคุณภาพข้อมูลที่ดี ฐานข้อมูลที่ใช้โปรแกรมที่มีตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูล ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพข้อมูลคงจะมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขทีละระเบียน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนใหญ่จะมีช่องทางในปรับสภาพข้อมูลให้ตรงกัน เช่น จากข้อมูลชุดเดียวกันจำนวนมากที่ผิดหรือต้องการปรับคำจากคำเดิมและต้องการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเป็นชุดคำใหม่ จะมีคำสั่ง Global change ช่วยในการแทนที่คำที่ต้องการให้แก้ไขได้เลยทันที ระบบจะปรับเปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

Last Updated on Wednesday, 19 December 2012 14:22 Read more...
 

รูปแบบใหม่ของการอ่านบทความ จาก PubMed พร้อม Code ติดตั้ง

E-mail Print

บทความนี้แนะนำ PubReader เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านบทความบนหน้าจอ จากฐานข้อมูล PubMed Central พร้อม Code  ติดตั้งสำหรับผู้สนใจใช้งาน ซึ่งพัฒนาโดย The National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

Last Updated on Monday, 17 December 2012 09:25 Read more...
 

บทบาทใหม่ของการบริการข้อมูลวิจัย (Research Data) และแผนการจัดการข้อมูล (Data Management Plan)

E-mail Print

บทความนี้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จาก รศ. ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน ซึ่งกล่าวถึง แนวทางของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The US National Science Foundation : NSF) ที่ได้มีข้อเสนอกำหนดให้ผู้ขอทุนวิจัยต้องเสนอแผนการจัดการข้อมูล (Data Management Plan  : DMP) ซึ่งถือว่าแผนการจัดการจัดข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอทุนวิจัย
 

Last Updated on Friday, 07 December 2012 09:56 Read more...
 

จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการละเลยเรื่องโรคเขตร้อน

E-mail Print

 

เป็นรายงานของบริษัท Thomson Reuters โดยแผนก  Global Research Report, GRR ในชื่อเรื่อง (What does it mean to be "NEGLECTED" ?)  พร้อมแสดงภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย เป็นบทความที่วิเคราะห์ด้วยการนับจากจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ (Research Article)  ซึ่งเป็นหลักการของการศึกษา Bibliometrics

สรุปเนื้อหาได้ดังนี้  
จากชื่อเรื่องที่สื่อถึงความนัย ว่ามีการละเลย ทอดทิ้ง ในเรื่องการวิจัยเพื่อรักษาโรคเขตร้อน ซึ่งมักเป็นหัวข้อที่คลุมเครือบ่อยๆเสมอมา รายงานนี้เป็นผลจากการทบทวน ตรวจสอบ ด้วยหลักการของการศึกษา Bibliometrics study  แสดงผลออกมาเป็น ภูมิทัศน์งานวิจัยจากสิ่งที่ซับซ้อน สามารถเปิดเผยออกมาได้อย่างน่าทึ่ง โดยพบหลักฐานว่ามีความสนใจมากขึ้นในการวิจัยเพื่อหาวิธีรักษาและควบคุมโรคเขตร้อนในสาขาต่างๆ จากประเทศต่างๆ ยังพบว่ามีการเกิดขึ้นของศูนย์กลางการวิจัยในภูมิภาคใหม่  สามารถให้รายละเอียดสำคัญนี้แก่ผู้บริหารที่กำหนด ตัดสินนโยบายของวงการสาธารณสุขทั่วโลกได้

Last Updated on Monday, 03 December 2012 12:49 Read more...
 

เช็ค Rating (ความเสี่ยง) ของห้องสมุด

E-mail Print

 

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ ศูนย์บริการสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ในบทความนี้ ได้รวบรวมตัวอย่างรายการความเสี่ยงของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางสำรวจหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในห้องสมุดของตนเอง และเพื่อจะได้บริหารจัดการในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Last Updated on Saturday, 24 November 2012 10:56 Read more...
 


Page 11 of 23

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik