Cheap Levitra Online in New YorkCialis WomenGold Viagra

สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

E-mail Print

มาตรฐานสื่อดิจิทัลปัจจุบันกระแสการจัดการความรู้ การพัฒนาคลังความรู้หน่วยงานเป็นกระแสที่มาแรงมาก หลายหน่วยงานต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลังความรู้โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ ผสานด้วยแนวคิดของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือสร้างสรรค์เนื้อหาสาระความรู้ จากการดำเนินการข้างต้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คงหนีไม่พ้น “องค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล” ที่พัฒนา สร้างสรรค์ด้วยซอฟต์แวร์หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการจัดเก็บ การจัดหมวดหมู่ การเข้าถึงและการเรียกใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ยั่งยืน อันหมายถึงในอนาคตสามารถเรียกใช้งานได้นั่นเอง

แต่ความเป็นจริงกลับพบว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลของหลายหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญกับ “ระบบ” มากกว่า “ตัวสื่อที่เป็นสาระความรู้” ทำให้สื่อดิจิทัลที่จัดเก็บถูกละเลยความสำคัญลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ความคาดหวังที่ว่า “สื่อดิจิทัล” นั้นจะถูกเรียกใช้ได้อย่างถูกต้องในอนาคตเป็นไปไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ เช่น ปัญหาจากแบบอักษร (Font) ที่เพี้ยน เพราะไม่มีแบบอักษรดังกล่าวใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เปิดเรียกเอกสาร  ปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทย (Thai Encoding) ปัญหาจากการจัดหน้ากระดาษเพี้ยนแตกต่างไปจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก ปัญหาอันเกิดจากการทำงานซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองกำลัง เวลา และงบประมาณ เช่นการนำเอกสารตัวเล่มที่จัดรูปเล่มด้วยโปรแกรม Word Processor หรือ Desktop Publishing มาสแกน หรือพิมพ์ใหม่ แทนที่จะเก็บรักษาแฟ้มเอกสารต้นฉบับ ไม่รวมถึงปัญหาอันเกิดผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ทั้งเนื้อหา ภาพ แบบอักษร และซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างสรรค์ เพราะสื่อดิจิทัลที่นำเข้าผ่านระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ย่อมถูกจับตามองได้เร็วกว่าปกตินั่นเอง

การดำเนินการเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล จึงต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และ/หรือมาตรฐานการสร้าง การใช้งาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อดิจิทัล จึงได้ศึกษาประเด็นต่างๆ และนำมาจัดทำเป็นข้อกำหนดเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ตามเหมาะสมต่อไป

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 01:18 Read more...
 

Zotero

E-mail Print

Zotero ([zoh-TAIR-oh]) เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการบรรณานุกรมที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีพร้อมเปิดเผย Source Code เพื่อการพัฒนาต่อยอด พัฒนาโดยศูนย์ประวัติศาสตร์และสื่อสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน (Center for History and New Media, George Mason University http://chnm.gmu.edu/) 

Zotero มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ อย่างไรก็ดีการทำงานของ Zotero ต้องทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอย่าง FireFox ในลักษณะของโปรแกรมเสริม (Extension) ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง Zotero ยังได้พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการใช้งานร่วมกับ Word Processor ทั้ง Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer ในลักษณะชุดเครื่องมือ (Toolbar) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาจัดทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม

Last Updated on Monday, 07 July 2014 09:46 Read more...
 

KM and Research Community

E-mail Print

แนวทางการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรและชุมชนวิจัย โดยการใช้ KM (Knowledge management) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Learning) การวิจัย (Research) และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จากการบรรยายของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

Last Updated on Friday, 27 June 2014 10:31 Read more...
 

หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics

E-mail Print

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดเครื่องมือในเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากมาย เช่น Twitter / Youtube / Facebook / Blog ที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเรียลไทม์ และโต้ตอบกันใน 2 ทางได้ทันที วงการนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เริ่มมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly communication) จึงเกิดแนวคิดในการใช้เป็นหน่วยวัดเพื่อประเมินผลงานวิจัยทางเลือก (Alternative Metrics) ที่เรียกเป็นคำย่อว่า (Altmetrics)

Altmetrics คือ หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยชุดใหม่ ได้แก่ จำนวนการได้รับ ฟีดแบ็ค  (Feedback) จากผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  Article Views / No. of  Download / Tweet / Blog post / Likes / Shares /Discussed / New media / Saved / Cited เป็นต้น

alt

รูปที่ 1  เว็บไซต์ Altmetrics.com - Source : http://www.altmetric.com/
 

Last Updated on Monday, 18 August 2014 15:33 Read more...
 

Web Meta Tag องค์ประกอบที่ยังขาดหายไปในการพัฒนาเว็บไซต์

E-mail Print

จากการศึกษาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคการศึกษาและภาครัฐในประเทศไทย พบว่าเป็นการพัฒนาเว็บที่ยังตกหล่นประเด็นสำคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแก่ Search Engine เพื่อเพิ่มมูลค่าการเข้าถึงดังคำแนะนำของ Google : Google Search engine optimization starter guide

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บต่อ Search Engine เรียกว่า Web Metadata โดยจะต้องระบุผ่าน Tag พิเศษภายใน Head Section ดังนี้

<head>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=UTF-8″>
<Meta http-equiv=”content-language” content=”EN”>
<title>My HTML</title>
< meta name=”description” content=”คำอธิบายเว็บ”>
<meta name=”keywords” content=”คำสำคัญ1, คำสำคัญ2, …”>
<meta name=”author” content=”ชื่อผู้พัฒนาเว็บ/หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์”>
<meta name=”robots” content=”all”>
<meta name=”Copyright” content=”ข้อความสัญญาอนุญาต”>
</head>

ทั้งนี้ Meta Charset เดิมคือ <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″> เป็นรูปแบบของ HTML 4.01 และใน HTML5 ได้ปรับให้ใช้ได้สะดวกขึ้น โดยระบุเพียง <meta charset=”UTF-8″>

สำหรับท่านที่ต้องการเครื่องมือช่วยตรวจสอบและแนะนำสามารถใช้บริการ http://www.submitexpress.com/analyzer/ ได้ครับ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแม่แบบเอกสารเว็บแนะนำ Web Meta Tag

Last Updated on Wednesday, 11 June 2014 14:59 Read more...
 


Page 2 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik