Get Viagra Prescription

รูปแบบใหม่ของการอ่านบทความ จาก PubMed พร้อม Code ติดตั้ง

E-mail Print

บทความนี้แนะนำ PubReader เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านบทความบนหน้าจอ จากฐานข้อมูล PubMed Central พร้อม Code  ติดตั้งสำหรับผู้สนใจใช้งาน ซึ่งพัฒนาโดย The National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

Last Updated on Monday, 17 December 2012 09:25 Read more...
 

จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการละเลยเรื่องโรคเขตร้อน

E-mail Print

 

เป็นรายงานของบริษัท Thomson Reuters โดยแผนก  Global Research Report, GRR ในชื่อเรื่อง (What does it mean to be "NEGLECTED" ?)  พร้อมแสดงภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย เป็นบทความที่วิเคราะห์ด้วยการนับจากจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ (Research Article)  ซึ่งเป็นหลักการของการศึกษา Bibliometrics

สรุปเนื้อหาได้ดังนี้  
จากชื่อเรื่องที่สื่อถึงความนัย ว่ามีการละเลย ทอดทิ้ง ในเรื่องการวิจัยเพื่อรักษาโรคเขตร้อน ซึ่งมักเป็นหัวข้อที่คลุมเครือบ่อยๆเสมอมา รายงานนี้เป็นผลจากการทบทวน ตรวจสอบ ด้วยหลักการของการศึกษา Bibliometrics study  แสดงผลออกมาเป็น ภูมิทัศน์งานวิจัยจากสิ่งที่ซับซ้อน สามารถเปิดเผยออกมาได้อย่างน่าทึ่ง โดยพบหลักฐานว่ามีความสนใจมากขึ้นในการวิจัยเพื่อหาวิธีรักษาและควบคุมโรคเขตร้อนในสาขาต่างๆ จากประเทศต่างๆ ยังพบว่ามีการเกิดขึ้นของศูนย์กลางการวิจัยในภูมิภาคใหม่  สามารถให้รายละเอียดสำคัญนี้แก่ผู้บริหารที่กำหนด ตัดสินนโยบายของวงการสาธารณสุขทั่วโลกได้

Last Updated on Monday, 03 December 2012 12:49 Read more...
 

ผลสำรวจการยืมและการซื้อ eBook ของผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวอเมริกันปี 2012

E-mail Print

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน หรือ The American Library Association (ALA) ร่วมกับ OverDrive ทำการสำรวจการยืมและการซื้อ eBook ของผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวอเมริกัน กว่า 75,000 คน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2555 โดยผลการสำรวจพบว่าในแต่ละเดือนชาวอเมริกันซื้อหนังสือทั้งฉบับพิมพ์และ eBook เฉลี่ย 3.2 เล่ม
 

Read more...
 

Cloud computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศ

E-mail Print

อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมที่หลากหลายของคนในสังคม โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นของสังคม ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน ธุรกิจ การศึกษา และบันเทิง อินเทอร์เน็ตจึงเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนในสังคม ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประกอบด้วยโปรแกรมการทำงาน (Software applications) จำนวนมากและอุปกรณ์หลากหลายชนิด เทคโนโลยี Cloud-computing เป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดการทำงานบนอินเตอร์เน็ต ที่แพร่หลายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Cloud-computing เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาการทางเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Networking and computing) การจัดเก็บข้อมูล (Storage) การบริการทรัพยากรข้อมูล (Data service resources) ไว้ด้วยกัน Cloud-computing เปิดตัวด้วยการเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการทำงานร่วมกันบนอินเตอร์เน็ตที่เข้าใจง่ายสำหรับ โดยคำว่า “ก้อนเมฆ/กลุ่มเมฆ – Cloud” ต้องการสื่อถึง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันนั้นเอง

Library of CongressCloud computing ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในทุกวงการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มห้องสมุดก็เช่นกัน อันมีสาเหตุจาก

 • ความนิยมการสื่อสารทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างแยกจากกันไม่ได้ การเติบโตของบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคม เครือข่ายสังคม ส่งผลให้กระแสการใช้งาน Cloud computing เติบโตตามไปด้วย
 • กระแสลดภาวะโลกร้อน ด้วยกระแสลดภาวะโลกร้อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวคิดการรวมหรือใช้เครื่องแม่ข่ายเว็บร่วมกัน จึงได้รับการตอบรับ ผสานกับความต้องการประหยัดงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้งานที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน ระบบไอทีที่มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคหนึ่งกลับสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้เพราะมีระบบติดต่อผู้ใช้ ฟังก์ชันการใช้งานที่สลับซับซ้อนตามไปด้วย แต่ด้วยแนวคิดการออกแบบในยุค Cloud computing ที่เน้นการใช้งานในภาพรวมของกลุ่มคนส่งผลให้ระบบติดต่อผู้ใช้ ฟังก์ชันการใช้งานมีระบบที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ทุกคน ทุกวัยมีความสนุกกับการใช้ไอที

การใช้ Cloud computing ในการบริการทรัพยากรสารสนเเทศของห้องสมุด เห็นภาพได้ชัดจากเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ เช่น

 • การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Service) : โดยการนำ Facebook, LIne, Google Talk, Sky, GMail มาประยุกต์ใช้ในบริการนี้ และยังสามารถผสานความน่าสนใจของเนื้อหาโดยการแทรกคำตอบที่อยู่ในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ บทเรียนเชิงโต้ตอบ ด้วยการแนบ Youtube Movie หรือ Slideshare Presentation ไปกับบริการข้างต้น
 • การให้บริการความรู้ : โดยการนำ Wordpress.com, iGoogle, Google Site มาประยุกต์ใช้ในการบริการความรู้ เช่น การกำหนดให้ iGoogle เป็นหน้าแรกของการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ และสร้าง Google Gadgets ที่ดึงสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ด้วยเทคนิค RSS Feed หรือการเปิดเว็บไซต์บริการความรู้ด้วย Wordpress.com, Google Site
 • การสร้างชุมชนสร้างความรู้ การจัดการความรู้ ด้วย Wordpress.com, Google Groups, Facebook Page, Youtube, Sldieshare 
 • การร่วมกันลงรายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดแบบ Cloud ด้วยบริการของ LibraryThing.com หรือ WorldCat.org
 • การบริหารจัดการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ การอ้างอิงด้วย Zotero.org
 • การปรับปรุงระบบสมาชิกของระบบต่างๆ ที่ให้บริการของห้องสมุด ด้วยบัญชีผู้ใช้แบบ OpenID หรือ OAuth protocol
 • การนำเสนอข้อมูลห้องสมุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่หวงห้าม ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการการสงวนรักษาเป็นพิเศษด้วยบริการผ่าน Youtube
 • การนำเสนอภาพกิจกรรม การร่วมกันจัดทำคลังภาพแบบเปิด ด้วย Flickr.com
 • การปรับเปลี่ยนระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บของระบบต่างๆ ในห้องสมุดให้เป็นเครื่องแม่ข่ายแบบ Cloud computing 

เนื้อหานี้คงเป็น "ตัวอย่างเบื้องต้น" ของการประยุกต์ใช้ Cloud computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

 

Last Updated on Thursday, 15 November 2012 11:15 Read more...
 

Thomson Reuters : บริการ InCites

E-mail Print

บริษัท Thomson Reuters  ผู้นำการให้บริการสารสนเทศวิชาการแบบสร้างสรรค์ มีชื่อเสียงเป็นผู้ผลิตฐานข้อมูลการอ้างอิงแห่งแรกของโลก (Citation Index Database) และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการการอ้างอิงเป็นหลัก  เช่น  ฐานข้อมูล Journal Citation Report, JCR  แหล่งข้อมูลที่ให้ค่าผลกระทบ (Impact Factor, IF) ของวารสารวิชาการคุณภาพชั้นนำในสาขาต่างๆ ของโลก  รวมถึงฐานข้อมูลสิทธิบัตร Derwent World Patent Index, DWPI และ Thomson Innovation ผลิตโปรแกรม EndNote ที่ช่วยจัดการรายการบรรณานุกรมของบทความวิจัยในรูปแบบต่างๆ และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศวิเคราะห์ทางวิชาการ


บริษัท Thomson Reuters   ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ InCites เป็นครั้งแรกในเมืองไทยให้แก่ชุมชนห้องสมุด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่บริษัท Thomson Reuters ประเทศไทย ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

InCites คือ บริการประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) ที่เป็นลักษณะเป็นแพลทฟอร์ม เว็บเบส หรือเป็นเครื่องมือ ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจากรายการบทความวิจัยตีพิมพ์จากทั่วโลก เป็นระบบที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized, citation-based research evaluation)

Last Updated on Wednesday, 07 November 2012 09:33 Read more...
 


Page 10 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik