Levitra Sales UkCompare Cialis PricesCheapest Uk Viagra

ห้องสมุดเตรียมพร้อมรับมืออาเซียนด้วย ICT

E-mail Print

 

ไม่กี่ปีข้างต้นประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตามกรอบ AEC หรือประชาคมอาเซียนตามข้อตกลง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยให้ความสำคัญกับคำว่า “AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” กันมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ AEC กันอย่างแพร่หลาย และสม่ำเสมอ

ห้องสมุด อันเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับเด็ก เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญหลักของประเทศ ก็ย่อมหนีไม่พ้นบทบาทความเกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยแต่ละห้องสมุดก็มีกิจกรรมที่อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพของห้องสมุด อย่างไรก็ดีในประเด็นความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือไอซีที ก็ย่อมเป็นอีกหนึ่งมิติที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

“ห้องสมุด เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับ AEC โดยเฉพาะประเด็นไอซีที” จึงเป็นประเด็นที่จะพูดคุยกันในบทความนี้ ก่อนอื่นก็คงมาดูภาพรวมกันก่อนว่า ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับ AEC ในบริบทใดได้บ้าง หากพิจารณาจาก ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC หรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
 • การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
 • สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
 • ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)
 • การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
 • การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

และเน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน จะพบว่า “ห้องสมุด” เป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมข้างต้นได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้แผนแม่บทไอซีทีของอาเซียน ก็ได้กล่าวถึงกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ห้องสมุดต้องเข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมได้ ดังเช่น

 • อำนวยความสะดวกเพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
 • แบ่งปันความรู้ พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาสาระ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนดิจิทัลคอนเทนท์
 • กำหนดชนิดของบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สมควรจะให้สร้างโดยต้องคำนึงถึงต้นทุนและภาษาที่ใช้
 • เลือกสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาที่ไม่แพง
 • รณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัย
 • ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสิทธ์ของทรัพย์สินทางปัญญาในระดับอาเซียนเพื่อปกป้องผลงานสร้างสรรค์
 • บริการบรอนแบนด์ทั่วทั้งอาเซียน ขยายการเชื่อมโยง และส่งผลให้เกิดการขยายตัวการพัฒนาด้านไอซีที
 • ให้เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
 • สร้างระบบฐานข้อมูลของผู้ชำนาญการ และนักสร้างนวัตกรรมด้านไอซีที ภายในอาเซียน
 • พัฒนามาตรฐานด้านทักษะไอซีทีของอาเซียน พัฒนาแรงงานด้านไอซีทีที่มีศักยภาพ
 • จัดให้ไอซีทีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียนทั่วอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนไอซีทีในโรงเรียนให้เร็วขึ้น
 • จัดการฝึกอบรมให้ครูอาจารย์ด้านไอซีทีอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนด้านไอซีทีแก่ครูอาจารย์และนักเรียน

 

Read more...
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง Branding ของห้องสมุด

E-mail Print

 

การสร้างแบรนด์ขององค์กร มีมานานมากแล้ว แต่ในยุคไอซีที (ICT) อาจจะต้องมีการทบทวนความหมาย ลักษณะ และแนวปฏิบัติของแบรนด์กันบ้าง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือลูกค้า การเปลี่ยนแปลงจากช่องทางการสื่อสาร ภายใต้นิยามแบรนด์ (Brand) ที่เหมือนเดิม คือ “เครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของ หรือสื่อที่ช่วยให้ทุกคนรู้ว่า “คุณคือใคร” และ “คุณนำเสนออะไร” และสามารถนำเสนอออกมาในรูปของ ชื่อ คำเฉพาะ รูปแบบ หรือ สัญลักษณ์”

ห้องสมุดก็นับเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้ห้องสมุด ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์เช่นเดียวกัน หรือที่เรียกว่า แบรนด์ห้องสมุด (Library Brand) ทั้งนี้ Stimson ได้กล่าวถึงคำว่า Library Brand ไว้ใน Library change as a branding opportunity: Connect, reflect, research, discover ว่า “แบรนด์ห้องสมุด คือ ทุกสิ่งที่กระทบถึงความรู้สึก สิ่งที่คาดหวังไว้ของผู้ใช้บริการ เมื่อได้ยินคำว่า “ห้องสมุด” และสิ่งที่ห้องสมุดต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกถึง”

ยิ่งในกระแสที่ไอซีทีครองโลก ผสานกับกระแสของผู้ใช้ยุค New Generation ที่ต่างพกพาอุปกรณ์เคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ ทั้ง iPad, iPhone, Smart Phone สนุกกับ Social Networking อย่าง Facebook, Youtube อันส่งผลให้การเข้ามาใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศอันเป็นหัวใจหลักของการบริการของห้องสมุดลดน้อยลง ห้องสมุดอาจจะถูกมองว่าเป็นเพียงที่นอนพักก่อนเข้าเรียน ที่นั่งฟังเพลง ที่พบปะเพื่อนฝูง ที่ที่เข้ามาเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต ... ภาพดังกล่าวหากเด็กกลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ใช้กลุ่มใหญ่ของห้องสมุดมองเห็นพร้อมกัน ... ก็จะกลายเป็น “แบรนด์” ของห้องสมุดนั้นๆ ไปทันที ซึ่งคงเป็น

แบรนด์ที่ไม่น่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเท่าไร

การใช้กระแส Social Networking และสื่อดิจิทัลมาสร้างแบรนด์รูปแบบใหม่ให้กับห้องสมุด จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ห้องสมุดควรเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดเป็น “ดิจิทัลแบรนด์ – Digital Brand” อันทรงคุณค่าของห้องสมุด โดยดิจิทัลแบรนด์ ได้แก่ การสร้างตราสินค้าให้มีชีวิตจิตใจภายใต้ลักษณะแบรนด์ที่ถ่ายทอดผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อสังคม  (เช่น Facebook, Twitter) และเป็นช่องทางที่สามารถสร้างแบรนด์และการแบ่งปัน และการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน

เริ่มต้นจากโลโก้และสีประจำห้องสมุด

ห้องสมุดหลายห้องสมุด มักจะมีแบรนด์พื้นฐานคือ สีประจำห้องสมุด หรือสีประจำองค์กร รวมทั้งโลโก้ ที่ถูกสร้างมาในยุคการวาด หรือการพิมพ์ แต่ในยุคโลกดิจิทัลคงไม่เพียงพอ ลองนึกกันดูนะครับว่า ห้องสมุดเรามีสีฟ้าเป็นสีประจำห้องสมุด เมื่อเราคลิกเลือกสีจากแผงควบคุมสีจากโปรแกรมกราฟิก ตกลงว่าตำแหน่งใดคือสี “ฟ้า” ที่ถูกต้อง

สีดิจิทัล

สีประจำห้องสมุดในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นดิจิทัลแบรนด์รูปแบบหนึ่ง จึงต้องปรับเปลี่ยนสภาพจากชื่อเรียก “สีฟ้า” เป็นรหัสสีทางคอมพิวเตอร์ โดยอาจจะประกอบด้วยรหัสสี 3 ชุดคือ 

 • รหัสสีสำหรับงานพิมพ์ หรือ C M Y K จากภาพตัวอย่างคือรหัสสีที่มีค่า 91 59 1 0 
  • Cyan สีฟ้า
  • Magenta สีบานเย็ฯ
  • Yellow สีเหลือง
  • blacK สีดำ
 • รหัสสีสำหรับการนำเสนอ หรือ R G B จากภาพตัวอย่างคือรหัสสีที่มีค่า 1 104 179
  • Red สีแดง
  • Green สีเขียว
  • Blue สีน้ำเงิน
 • รหัสสีสำหรับงานเว็บ จากภาพตัวอย่างคือรหัสสีที่มีค่า #0168b3

 

Read more...
 

สิทธิของผู้แต่งบทความงานวิจัย (Authors' Rights)

E-mail Print

ในแวดวงอุตสาหกรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง สำนักพิมพ์ได้อ้างถึงลิขสิทธิ์และสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของในบทความชิ้นนั้นเสมอมา ผู้เขียนหรือผู้แต่งผลงานวิจัยที่จะเสนอบทความตีพิมพ์ ต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของสำนักพิมพ์ในฐานะเจ้าของผลงาน ว่ากรณีใดที่จะสามารถเผยแพร่ผลงานได้ แลกกับการที่ได้ลงตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการของสำนักพิมพ์เหล่านั้น

Elsevier คือ สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่กำหนดเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานของผู้เขียนผลงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในตารางแสดงสิทธิของผู้เขียนผลงานวิจัยกับสำนักพิมพ์ Elsevier ดังนี้จากตารางแสดงสิทธิของผู้เขียนผลงานวิจัยกับสำนักพิมพ์ Elsevier นี้ พบว่า หากเป็นบทความประเภทก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (Preprint) ซึ่งถือเป็นบทความฉบับร่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (Peer Review)  นั้น ส่วนใหญ่สามารถเผยแพร่ได้ในหลายกรณี หากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหรือบทความนั้นได้รับการตีพิมพ์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและความยินยอมจากสำนักพิมพ์ก่อน และที่สามารถเผยแพร่ได้ในทุกกรณีมีข้อเดียวคือ คือ การใช้ประโยชน์ในการทำงานวิจัยระหว่างผู้ร่วมงานหรือร่วมวิชาชีพเดียวกัน เข้าถึงข้อมูลนี้เพิ่มเติมได้ที่  http://www.elsevier.com/authors/author-rights-and-responsibilities
 

Last Updated on Wednesday, 20 March 2013 10:50
 

สำนักพิมพ์ผู้ล่าเหยื่อ (Predatory publishers)

E-mail Print

ชุมชนวิจัยไทย คงจะรู้จักรายการรายชื่อสำนักพิมพ์ และ รายชื่อวารสารของ Beall เป็นอย่างดี (Beall's List) ซึ่งในขณะนี้ประชาคมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จากข้อมูลชุด Beall’s List of  scholarly open-access publishers ที่เป็นรายการรายชื่อสำนักพิมพ์ รายชื่อวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม  หลอกลวง

บรรณารักษ์ชื่อ Jeffrey Beall  (Metadata Librarian) แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ predatory publishers ในปี 2008 ซึ่งจากเดิมที่สนใจ ติดตาม เรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์งานวิจัยแบบเปิด  (scholarly open-access publishing)  มาก่อนหน้านี้ จากนั้นได้เริ่มเขียนบล็อก เพื่อแบ่งปันชุมชนวิจัยให้รับทราบและระมัดระวัง  บล็อกของเขาได้รับความสนใจอย่างยิ่งมีเสียงเชียร์ดังก้องจากประชาคมวิจัยทั่วโลก โดยมีการเผยแพร่รายการชื่อ สำนักพิมพ์ที่น่าสงสัยมีพิรุธ  (ประมาณ 200 ชื่อสำนักพิมพ์และ 380 ชื่อวารสาร) ที่ http://scholarlyoa.com/publishers/ โดยชุดล่าสุดเป็นของปี 2013 (เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2013)

Last Updated on Friday, 25 October 2013 08:42 Read more...
 

Hashtag อีกรูปแบบพัฒนาการของคำค้นบนโลกออนไลน์

E-mail Print

หลายๆ ท่านที่เล่น Social Network คงจะคุ้นเคย หรือพบเห็นคำที่มีอักขระพิเศษอย่าง # นำหน้า ดังภาพ จะมีหลายคำเช่น #OSS #springnews

Hashtag

คำหรือวลีที่นำด้วยเครื่องหมาย # เรียกว่า Hashtag เป็นรูปแบบหนึ่งของคำค้น (Keyword) หรือหมวดหมู่ (Category) ที่ถูกนำมาใช้บนโลกออนไลน์ผ่านบริการ Social Network ดังอย่าง Twitter 

Hashtag จัดเป็น Metadata Tag ประเภทหนึ่ง พัฒนาเพื่อให้ระบบที่เกี่ยวข้องบันทึก และทำลิงก์เพื่อบริการค้นได้สะดวกภายใต้การพิมพ์ที่ถูกจำกัดด้วยจำนวนอักขระ เพราะหากให้ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งทำ Hyperlink อย่าง <a href="..."> ก็คงยุ่งยากและไม่สอดคล้องกับข้อจำกัดเรื่องจำนวนอักขระ 150 ตัว ดังนั้นผู้พัฒนา Social Network จึงได้ปรับปรุงให้ระบบรู้จักอักขระพิเศษ ในที่นี่คือเครื่องหมาย # และคำหรือวลีที่ต่อจาก # จะถูกลิงก์อัตโนมัติ 

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 11:22 Read more...
 


Page 9 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik