Rx LevitraOrder Canadian CialisCanadian Viagra Cheap

ซอฟต์แวร์พัฒนา Open Journal

E-mail Print

รูปแบบหนึ่งของการเข้าถึงแบบเปิด ก็คือ OAJ (Open Access Journal) หรือที่เรียกกันว่า Gold OA โดยผู้เขียนบทความ แหล่งเงินทุนหรือสถาบันต้นสังกัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักพิมพ์ในการตีพิมพ์บทความนั้นโดยที่ผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และอนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้ โดยสำนักพิมพ์จะให้บริการออนไลน์ทำให้เข้าถึงวารสารที่เป็น OA ได้ง่ายขึ้น โดยทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กันภายในหมู่นักวิจัยและผู้ที่สนใจเพื่อก่อให้เกิดสังคมความรู้ต่อไป

การตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ เป็นการเผยแพร่บทความของตนเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะมีกระบวนการตีพิมพ์ที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละสำนักพิมพ์จะเป็นผู้สนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักวิจัยและอาจารย์ เพื่อทำให้บทความวิชาการของนักวิจัยและอาจารย์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันหรือองค์กรอื่นพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรอีกด้วย การจะทำให้บทความที่ถูกตีพิมพ์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น สำนักพิมพ์หรือสถาบันจำเป็นจะต้องตระหนักถึงระบบจัดการวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การเผยแพร่วารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเผยแพร่บทความวารสารที่นอกเหนือจากบทความที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ที่นิยมนำมาพัฒนา OAJ ได้แก่

  1. OJS: Open Journal System
  2. DPubS (Digital Publishing System)
  3. Hyper journal
Last Updated on Sunday, 09 June 2013 19:44
 

ปัจจัยในการทำ OA

E-mail Print

การจัดทำ OA หรือการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) เริ่มต้นขึ้นจากนักวิจัยในวงการวิทยาศาสตร์ต้องการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยไปสู่ผู้อ่านให้ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนในการทำ OA ขึ้น ประกอบดังต่อไปนี้

1. เป็นความปรารถนาของเหล่านักวิจัยและนักวิชาการที่ต้องการให้ความรู้ที่ตนได้ค้นพบจากการศึกษาหรือการวิจัย ได้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีผลต่อความก้าวหน้าให้มีอาชีพการงานที่ดีขึ้น หรือชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงการวิชาการมากขึ้น ในอดีตนักวิจัยและนักวิชาการทำวิจัยหรือเขียนบทความทางวิชาการจะนำบทความของตนให้สำนักพิมพ์นำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ง่ายที่สุด แต่สิทธิ์ในตัวบทความนั้นสำนักพิมพ์จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์โดยผู้เขียนบทความต้องมอบหรือบริจาคผลงานของตนให้แก่สำนักพิมพ์เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่านต่อไป ซึ่งทำให้นักวิจัยเองมองว่าเป็นสิ่งที่ริดรอนในสิทธิที่ตนพึงมีในผลงานของตน จึงทำให้มีความสนใจในการทำ OA ที่ทำให้ผลงานของตนเผยแพร่ไปได้มากกว่าที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเชิงพาณิชย์เพียงแหล่งเดียว และงานวิจัยของตนทำได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งแหล่งทุนจากรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีที่ได้จากประชาชน นักวิจัยจึงเห็นว่าความรู้ที่ได้ควรกลับไปสู่สังคมมากกว่าที่จะเป็นของคนใดคนหนึ่ง และแบ่งปันประสบการณ์แก่เหล่านักวิชาการและนักวิจัยร่วมกัน หรือบุคคลอื่นๆ ที่สนใจเป็นสาธารณะ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น (Suber, 2004) 

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 16:47 Read more...
 

Open Source Software สำหรับการพัฒนา Open Access

E-mail Print

OAในการพัฒนาระบบต่างๆ บนฐานของ Open Access สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ได้หลายโปรแกรม โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้สามกลุ่มคือ

1) Open Source Software for Self-Archives  

2) Open Source Software for Journal

3) Open Source Software for Harvesting

Open Source Software for Self-Archive ประกอบด้วยกลุ่มย่อยคือกลุ่มพัฒนาเว็บ และกลุ่มคลังเก็บเอกสาร ซึ่งมีซอฟต์แวร์ให้เลือกหลายตัวดังนี้

  • กลุ่มพัฒนาเว็บ เช่น Joomla, Drupal, Wordpress อย่างไรก็ดีการพัฒนาเว็บที่รองรับ Open Access ยังต้องมีการเพิ่มคุณสมบัติให้กับซอฟต์แวร์กลุ่มพัฒนาเว็บด้วย ไม่ใช่ติดตั้งซอฟต์แวร์ก็ได้ความสามารถนี้ทันที 
  • กลุ่มคลังเก็บเอกสาร เช่น Drupal + Biblo module, DSpace, Greenstone, Omeka 

Open Source Software for Journal เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการวารสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงแบบเปิดได้สะดวก โดยมีซอฟต์แวร์ที่น่าสนคือ OJS: Open Journal System, DPubS: Digital Publishing System

Open Source Software for Harvesting นับเป็นซอฟต์แวร์ที่มาแรงอีกกลุ่ม ทำหน้าที่เก็บเกี่ยวบรรณานุกรมเพื่อบริการสืบค้นจากระบบที่พัฒนาตามมาตรฐาน OAI-PMH เสมือนเป็นช่องสืบค้นช่องเดียว ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจคือ DSpace, PKP Harvester

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 19:44
 

เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี Derwent World Patent Idex, DWPI

E-mail Print

ผู้ที่สนใจในสารสนเทศสิทธิบัตร คงจะเคยได้ยินชื่อฐานข้อมูล Derwent World Patent Index, DWPI มาบ้างไม่มากก็น้อย DWPI ถือเป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรยอดเยี่ยมที่สุดด้วยมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือแบบเสรีอื่นๆ  แผนก Intellectual & Science Business ของบริษัท Thomson Reuters, TR เจ้าของฐานข้อมูล DWPI ได้ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2013  ณ เมือง Seville ประเทศสเปน และ เมือง Alexandria รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา  เรื่องการครบรอบ 50 ปี ของฐานข้อมูล DWPI

DWPI เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการยอมรับและน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มผู้ตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติให้สิทธิบัตรในสำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลก (The world's most trusted source of patent information)  การประกาศครั้งนี้ถือเป็นโอกาสหรือ เป็นวาระของเหตุการณ์สำคัญที่เป็นการให้เกียรติแก่ฐานข้อมูล DWPI ที่มีการให้บริการมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นปีที่ DWPI มีการเพิ่มข้อมูลสิทธิบัตรประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก  (ขณะนี้ DWPI มีเนื้อหาสิทธิบัตรของแถบเอเชียแปซิฟิกในภาษาอังกฤษเกือบครบถ้วน)

การฉลองครบรอบเหตุการณ์สำคัญนี้ DWPI เป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงว่า DWPI ยังคงดำเนินการให้บริการอย่างมืออาชีพต่อเนื่อง โดยที่จุดเริ่มต้นของ DWPI เกิดขึ้นในปี 1963

Last Updated on Monday, 29 April 2013 21:10 Read more...
 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศ ASEAN

E-mail Print

สืบเนื่องจากความตื่นตัวเกี่ยวกับ ASEAN ทีม STKS ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศ ASEAN ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งข้อมูลทางบรรณานุกรมของ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ เอกสารจากการประชุมสัมมนา บทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายการโทรทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ http://nstda.or.th/asean/

http://nstda.or.th/asean/

Last Updated on Sunday, 03 March 2013 09:52
 


Page 8 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik