Sildenafil TabletsCialis To BuyCialis Real Low PricesGet Viagra PrescriptionBuy Viagra In Toronto

ปัจจัยในการทำ OA

E-mail Print

การจัดทำ OA หรือการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) เริ่มต้นขึ้นจากนักวิจัยในวงการวิทยาศาสตร์ต้องการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยไปสู่ผู้อ่านให้ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนในการทำ OA ขึ้น ประกอบดังต่อไปนี้

1. เป็นความปรารถนาของเหล่านักวิจัยและนักวิชาการที่ต้องการให้ความรู้ที่ตนได้ค้นพบจากการศึกษาหรือการวิจัย ได้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีผลต่อความก้าวหน้าให้มีอาชีพการงานที่ดีขึ้น หรือชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงการวิชาการมากขึ้น ในอดีตนักวิจัยและนักวิชาการทำวิจัยหรือเขียนบทความทางวิชาการจะนำบทความของตนให้สำนักพิมพ์นำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ง่ายที่สุด แต่สิทธิ์ในตัวบทความนั้นสำนักพิมพ์จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์โดยผู้เขียนบทความต้องมอบหรือบริจาคผลงานของตนให้แก่สำนักพิมพ์เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่านต่อไป ซึ่งทำให้นักวิจัยเองมองว่าเป็นสิ่งที่ริดรอนในสิทธิที่ตนพึงมีในผลงานของตน จึงทำให้มีความสนใจในการทำ OA ที่ทำให้ผลงานของตนเผยแพร่ไปได้มากกว่าที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเชิงพาณิชย์เพียงแหล่งเดียว และงานวิจัยของตนทำได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งแหล่งทุนจากรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีที่ได้จากประชาชน นักวิจัยจึงเห็นว่าความรู้ที่ได้ควรกลับไปสู่สังคมมากกว่าที่จะเป็นของคนใดคนหนึ่ง และแบ่งปันประสบการณ์แก่เหล่านักวิชาการและนักวิจัยร่วมกัน หรือบุคคลอื่นๆ ที่สนใจเป็นสาธารณะ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น (Suber, 2004) 

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 16:47 Read more...
 

Open Source Software สำหรับการพัฒนา Open Access

E-mail Print

OAในการพัฒนาระบบต่างๆ บนฐานของ Open Access สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ได้หลายโปรแกรม โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้สามกลุ่มคือ

1) Open Source Software for Self-Archives  

2) Open Source Software for Journal

3) Open Source Software for Harvesting

Open Source Software for Self-Archive ประกอบด้วยกลุ่มย่อยคือกลุ่มพัฒนาเว็บ และกลุ่มคลังเก็บเอกสาร ซึ่งมีซอฟต์แวร์ให้เลือกหลายตัวดังนี้

  • กลุ่มพัฒนาเว็บ เช่น Joomla, Drupal, Wordpress อย่างไรก็ดีการพัฒนาเว็บที่รองรับ Open Access ยังต้องมีการเพิ่มคุณสมบัติให้กับซอฟต์แวร์กลุ่มพัฒนาเว็บด้วย ไม่ใช่ติดตั้งซอฟต์แวร์ก็ได้ความสามารถนี้ทันที 
  • กลุ่มคลังเก็บเอกสาร เช่น Drupal + Biblo module, DSpace, Greenstone, Omeka 

Open Source Software for Journal เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการวารสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงแบบเปิดได้สะดวก โดยมีซอฟต์แวร์ที่น่าสนคือ OJS: Open Journal System, DPubS: Digital Publishing System

Open Source Software for Harvesting นับเป็นซอฟต์แวร์ที่มาแรงอีกกลุ่ม ทำหน้าที่เก็บเกี่ยวบรรณานุกรมเพื่อบริการสืบค้นจากระบบที่พัฒนาตามมาตรฐาน OAI-PMH เสมือนเป็นช่องสืบค้นช่องเดียว ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจคือ DSpace, PKP Harvester

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 19:44
 

ย่อๆ กับ Big Data

E-mail Print

คำว่า Big data กลายเป็นคำที่มาแรงในตอนนี้ แต่เมื่อ 70 ปีกว่ามาแล้ว มีคำที่แสดงถึงจำนวนหรือกลุ่มของข้อมูลเกิดขึ้น และเป็นที่รู้จักกันในคำว่า “Information explosion” ภาษาไทยมีการแปลว่า  “การทะลักทะลายของสารสนเทศ”  คุณ Gil Press ได้สรุปประวัติและพัฒนาการของขนาดของข้อมูล อย่างสั้นๆ  เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944 จนถึงปี 2012 ที่ Danah Boyd และ Kate Crawford เขียนเรื่อง “Critical Questions for Big Data” ขึ้นมา ติดตามอ่านได้ที่ http://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/09/a-very-short-history-of-big-data/

 

ตัวบ่งชี้ถาวรดิจิทัลกับการทำงานข้ามระบบ

E-mail Print

เป็นเพราะทรัพย์สินดิจิทัลหรือสารสนเทศดิจิทัล เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ได้ทำให้การบ่งชี้ดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการสงวนรักษา การบริหารจัดการ การเข้าถึงและการนำกลับมาใช้ใหม่ของจำนวนข้อมูลมหาศาล หน้าที่ในการบ่งชี้การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน และองค์ประกอบอื่นๆ (เช่น สถาบัน/องค์กร กลุ่มวิจัย โครงการ) ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงการอ้างอิง การค้นคืน และการสงวนรักษาของทรัพยากรสารสนเทศทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้

ข้อสรุปบางประการสำหรับตัวบ่งชี้สารสนเทศดิจิทัลได้มีการเสนอในหลายๆ แห่งแตกต่างกัน เช่น ห้องสมุด สำนักพิมพ์ เป็นต้น และอีกหลายๆ มาตรฐานที่ยังอยู่ในระยะที่เริ่มได้ที่ของการพัฒนา (เช่น DOI, Handle, NBN, ARK, Scopus Id, ResearcherID, VIAF เป็นต้น) แต่ข้อด้อยสำคัญที่ยังคงทำให้ตัวบ่งชี้ถาวรเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบางครั้งมีความเห็นที่ตรงกันข้ามในหลายประเด็นที่ต้องมีการถกเถียงกันต่อไป และด้วยความที่มีตัวบ่งชี้ดิจิทัลหลายตัว จึงเป็นเรื่องท้าทายไปถึงการหาข้อสรุปในการให้ตัวบางชี้เหล่านั้น สามารถทำข้ามระบบกันได้ (interoperability)

APARSEN (Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network) ได้สำรวจความสามารถในการทำงานข้ามระบบระหว่างตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifiers-PIs) เพื่อจะเสนอกรอบความสามารถในการทำงานข้ามระบบ (Interoperability Framework-IF) อันเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบทางออกใหม่ในการสนับสนุนการทำงานข้ามระบบต่อไป รายงานนี้น่าสนใจมากทีเดียว แนะนำท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.alliancepermanentaccess.org/wp-content/uploads/downloads/2012/04/APARSEN-REP-D22_1-01-1_9.pdf

 

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

E-mail Print

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เกิดขึ้นจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ให้ความสนใจในการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ด้วยตระหนักว่า ห้องสมุดเป็นหัวใจของกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ถ้าจะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถที่จะทำภารกิจทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถที่จะเสริมสนองบริการด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจะทำ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้ถือเป็นหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยกิจกรรมอย่างหนึ่งคณะอนุกรรมการฯ จัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ การประชุมประจำปี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าในงานอาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางและใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณา ทบทวนความร่วมมือที่ได้กระทำอยู่ อภิปรายถึงปัญหา อุปสรรคและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2528  ; นวนิตย์ อินทรามะ, 2529) การจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เริ่มต้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2522 โดยมีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ต่อมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) และมีลำดับการจัดงาน ดังนี้

Last Updated on Monday, 20 January 2014 13:55 Read more...
 


Page 7 of 23

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik