Levitra Online OrderHow Much Does Cialis CostViagra Professional 100mg

ระบบรายงานผลภาพรวมแบบ Dashboard

E-mail Print

Dashboard เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของระบบงานต่างๆ ที่ควรมี โดยจะเป็นลักษณะจอภาพที่รวมการรายงานผลหลายๆ ประเภท หลายๆ รูปแบบไว้ด้วยกัน อันจะช่วยให้การบริหารจัดการงานเป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว เพราะเห็นภาพผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ภาพสรุปได้ชัด

Dashboard
ภาพตัวอย่าง Dashboard

Last Updated on Monday, 02 June 2014 13:03 Read more...
 

SciVal : Research Management / Research Intelligence

E-mail Print

จากการเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Scival Research Management Forum จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Four Points by Sheraton, Bangkok ที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การใช้แพลทฟอร์มการวิเคราะห์ Bibliometrics ของ Elsevier ที่ชื่อ SciVal ซึ่งการใช้งานต้องบอกรับเป็นสมาชิก

SciVal เป็นแพลทฟอร์มที่ออกแบบเพื่อ Assessment Research Performance โดยเฉพาะ รวมทั้งเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ในงานสัมมนาดังกล่าว หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการใช้ SciVal รวม 3 แห่ง คือ Putra Malaysia University (UMP) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูล ซึ่งโดยภาพรวมมีการนำเสนอรายงานแสดงถึงสมรรถนะ ความสามารถ ในการใช้แพลทฟอร์ม SciVal ในการวิเคราะห์ผลงานวิจัยของหน่วยงานตนเอง มีการเปรียบเทียบ (Benchmark) จัดอันดับ (Ranking) ความเข้มแข็งในสาขาวิชาต่างๆ

Last Updated on Thursday, 15 May 2014 16:13 Read more...
 

การบริหารจัดการการวิจัย และ SciVal

E-mail Print

การเผชิญกับความต้องการและปัญหาที่ใหม่ ยุ่งยาก และซับซ้อน การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น การจำกัดการเพิ่มขึ้นของงบประมาณจากภาครัฐ ความจำเป็นในการเพิ่มหรือขยายขีดความสามารถเพื่อดึงดูดเงินทุนสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการถูกผลักดันให้มีการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและวิชาการ คือ ความท้าทายที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย (โดยเฉพาะของภาครัฐ) ส่วนใหญ่กำลังเผชิญและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมสำคัญเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว คือ การปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการวิจัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานะ จุดอ่อนและจุดแข็งของความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ ทั้งในระดับรายบุคคล ทีม/ฝ่าย/คณะ และหน่วยงานใหญ่ รวมถึงหน่วยงานคู่แข่งและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

Last Updated on Thursday, 15 May 2014 16:18 Read more...
 

Hype cycle โดย Gartner

E-mail Print

เมื่อพูดถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี ข้อมูลที่นำเสนอโดยบริษัทดังอย่าง Gartner ย่อมเป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อมูลที่มักจะถูกอ้างถึง โดย Gartner จะนำเสนอพัฒนาการของเทคโนโลยีผ่านกราฟที่เรียกว่า Hype Cycle โดย Gartner เชื่อว่าเทคโนโลยีทุกชนิดจะมีวงจรการเจริญเติบโตที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ คือ

Hype Cycle

Read more...
 

50 บริษัทเทคโนโลยีสุดยอดของโลก ปี 2014

E-mail Print

วารสาร  MIT Technology Review ฉบับเดือน  March/Apr 2014 นำเสนอบทความหลัก เรื่อง The 50 Smartest Companies 2014  โดยจัดลำดับบริษัทเทคโนโลยี  50 รายชื่อ พร้อมข้อมูลสั้นๆ ทั้ง 50 บริษัท สรุปได้ดังนี้

บรรณาธิการของวารสาร  MIT Technology Review กล่าวว่า การนำเสนอรายชื่อบริษัท 50 ชื่อนี้ ไม่ได้นับจากจำนวนสิทธิบัตรของบริษัท หรือจำนวนนักวิจัยระดับปริญญาเอกของบริษัท  แต่ได้พิจารณาจากการสอบถามว่า บริษัทมีความก้าวหน้าในนวัตกรรมในปีที่ผ่านมาอย่างไร ตัวอย่างเช่น บริษัท  Illumina ที่มีความก้าวหน้าที่ทำให้ราคาของการหาลำดับดีเอ็นเอลดลงจำนวนมาก ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับการปฏิบัติของแพทย์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการพัฒนาอย่างมากของบริษัทที่ทำธุรกิจในเรื่องเว็บ เรื่องแบตเตอรี่และแม้แต่ในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร

ส่วนชื่อบริษัท ที่คุ้นเคยกันอย่างดี เช่น Apple และ Facebook ไม่ได้อยู่ในรายการนี้เพราะ MIT Technology Review ถือว่าชื่อเสียงเป็นเรื่องไม่สำคัญ เราเน้นที่นวัตกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกขณะนี้  และ บริษัท ทั้ง 50 ชื่อนี้ ได้จำหน่ายเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง เป็นผู้นำในตลาด บริษัทคู่แข่งน่าจะมีการปรับตัวหรือศึกษากลยุทธ์ของพวกเขา

MIT Technology Review จัดลำดับบริษัทสุดยอดเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี 2010  เรื่อยมาจนถึงปี 2014  โดยในปี 2014 จำนวน  50 ชื่อ ดังนี้

Last Updated on Thursday, 15 May 2014 09:41 Read more...
 


Page 3 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik