Online Discount KamagraCialis TabletsCialis PillsViagra In AustraliaViagra 200mg

ความแตกต่างระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการเลือกแหล่งสารสนเทศ

E-mail Print

แม้หลายหน่วยงาน เช่น สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College & Research Libraries: ACRL) สมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษ (Society of College, National and University Libraries: SCONUL) และ คณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย (Council of Australian University Librarian: CAUL) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy) สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ผลการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ Web sources มากกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น แม้แหล่งสารสนเทศดังกล่าวมักถูกกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น เช่น หนังสือ หรือ บทความวารสารวิชาการ อีกทั้งแม้ผู้เรียนจะอ้างว่าคุณภาพคือหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเลือกแหล่งสารสนเทศ แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักใช้หลักเกณฑ์นี้เพื่อค้นหาสารสนเทศสำหรับการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Last Updated on Thursday, 24 April 2014 09:47 Read more...
 

ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด

E-mail Print

ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด จาก บทความ เรื่อง Uncertainty and the future of libraries โดย Daniel W. Rasmus ผู้เขียน เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการวางแผนกลยุทธ์อิสระ ที่ช่วยวางแผนอนาคตขององค์กร เป็นผู้วิจัยถึงอนาคตของธุรกิจและการศึกษาของบริษัทไมโครซอฟท์ ซิสโก และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง Rumus สอนวิชา Social media และทางกลยุทธ์ที่ Bellevue College

Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 12:33 Read more...
 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ

E-mail Print

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127 ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่

 • ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 1. Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
  (select ebscohost and then academic search premier)
 2. Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 3. BIOSIS (http://www.biosis.org)
 4. CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
 5. EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
 6. ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 09:44 Read more...
 

ทำไมสมองชอบกระดาษ

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)   ได้รับเกียรติจาก ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่ง ดร.พิทักษ์ เป็นนักอ่านที่ได้รับรางวัล STKS Best friend ในปี 2553 ได้สรุปบทความ "Why Brain Prefers Paper?" ของ Ferris Jabr  น่าสนใจมาก เพราะเป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจากหนังสือแตกต่างจากการอ่านบนหน้าจอ ในแง่ของสมอง การจดจำ จิตวิทยา และสุขภาพของสายตา  แม้ว่า อุปกรณ์อีรีดเดอร์และแท็บเล็ตจะเป็นที่นิยมมากขึ้นตามกระแสเทคโนโลยี แต่การอ่านจากหนังสือยังคงมีเสน่ห์อยู่เสมอ มีผลการศึกษามากกว่า 100 ฉบับ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ที่ศึกษาถึงความแตกต่างการอ่านจากหนังสือและจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   ท่านสามารถติดตามสรุบทความดังกล่าวได้

ที่นี่

Last Updated on Monday, 10 March 2014 16:45
 

Collection analysis (ตอนที่ 4)

E-mail Print

WorldCat Collection Analysis (WCA) เป็นบริการหนึ่งของ OCLC หรือ Online Computer Library Center, Inc ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราว 75,000 แห่ง  

WorldCat Collection Analysis (WCA) คือ การวิเคราะห์ Collection ของห้องสมุด เพื่อจะได้ทราบจุดแข็ง และจุดอ่อนของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุด เห็นความความโดดเด่น และซ้ำซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ และนำผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดในกลุ่มเดียวกัน

Last Updated on Thursday, 06 March 2014 00:00 Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 23

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik