Cialis GenericCialis No PrescriptionOnline Generic Cialis 50 MgCheap Viagra Online UsaViagra En Gel
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword STKS

Total: 100 results found.

Page 1 of 5
1. 13 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(Matching tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,สิทธิบัตร,STKS,นวัตกรรม,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างาน งานบริการความรู้และห้องสมุด ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรเรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ...
Thursday, 13 March 2014
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ...
Monday, 03 March 2014
3. 26 ก.พ.57 : วิทยากรเรื่อง สื่อดิจิทัลกับความยั่งยืนของความรู้ในองค์กร
(Matching tags: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,สื่อดิจิทัล,STKS,สารสนเทศ)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรเรื่อง สื่อดิจิทัลกับความยั่งยืนของความรู้ในองค์กรให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ...
Monday, 03 March 2014
4. 19 ก.พ. 57 : วิทยากรเรื่อง Cloud Computing
(Matching tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,Cloud computing,เทคโนโลยีสารสนเทศ,STKS)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เป็นวิทยากรเรื่อง Cloud Computing ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
Thursday, 20 February 2014
5. 3 ก.พ.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
(Matching tags: ระบบสารสนเทศ,ปฐมนิเทศ,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,STKS)
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) วิทยากรแนะนำ STKS สำหรับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน ...
Monday, 03 February 2014
6. 5 - 7 ก.พ.57 : จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Matching tags: Emerging Technologies,อุบัติใหม่,ประชุมวิชาการ,บริการสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,STKS)
ตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Tuesday, 21 January 2014
7. 16 ม.ค.57 : อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ดูงาน STKS
(Matching tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,ดูงาน,STKS,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,สวทช.)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล และนายศตพล ยศกรกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
Thursday, 16 January 2014
8. 10 ม.ค. 57 : สวัสดีปีใหม่ 2557 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและหน่วยงานลงนามข้อตกลงทางวิชาการ
(Matching tags: MOU,การสนับสนุน,สวัสดีปีใหม่,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,STKS)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นตัวแทนในการนำกระเช้าเพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ 2557 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ ...
Tuesday, 14 January 2014
9. 9 ม.ค.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน มกราคม 2557
(Matching tags: ระบบสารสนเทศ,ปฐมนิเทศ,ข่าวประชาสัมพันธ์,STKS)
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) วิทยากรแนะนำ STKS สำหรับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน ...
Thursday, 09 January 2014
10. รายงานประจำปี 2552 STKS
(Matching tags: รายงานประจำปี,STKS,Annual report)
รายงานประจำปี 2552 STKS 2009 stks-annual-report from Boonlert Aroonpiboon  ...
Sunday, 05 January 2014
11. 23 ธ.ค.56 : แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation
(Matching tags: Thomson Innovation,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,สิทธิบัตร,STKS)
นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างาน งานบริการความรู้และห้องสมุด นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ให้คำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรชื่อ Thomson Innovation และฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มบริษัทผู้เช่า ...
Monday, 23 December 2013
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นวิทยากรเรื่อง หลักการใช้งานลิขสิทธิ์และวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน ...
Thursday, 19 December 2013
13. 13 ธ.ค. 56 : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Present การฝึกงาน
(Matching tags: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นักศึกษาฝึกงาน,STKS,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
นักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการ Present การฝึกงาน จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์ นางสาวปนัสยา นิธิสัจจพงษ์ นายรัฐพงษ์ ขันโมลี นางสาวสมฤทัย ฉายบาง ในวันศุกร์ที่ ...
Monday, 16 December 2013
14. 11 ธ.ค. 56 : นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกงานที่ STKS
(Matching tags: นักศึกษาฝึกงาน,มหาวิทยาลัยบูรพา,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,STKS)
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 คน ได้แก่  นายชัยสิทธิ์ เครือสวน, นางสาวจันทิมา บุญเย็น เข้ารับการฝึกงาน ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ระหว่างวันที่ ...
Friday, 13 December 2013
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นวิทยากร เรื่อง  ศภ.2 ขาวสะอาด ไม่ละเมิดกฎหมายไอที และ การสร้างสื่อดิจิตัลภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของไอซีที ...
Monday, 04 November 2013
16. 25 ต.ค.56 : วิทยากรการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล
(Matching tags: จัดการฐานข้อมูล,เยี่ยมชม,ข่าวประชาสัมพันธ์,สื่อดิจิทัล,STKS)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจาก คณะดุริยางศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล ในวันศุกร์ที่ ...
Wednesday, 30 October 2013
17. 31 ต.ค. - 1 พ.ย.56 : วิทยากรเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media
(Matching tags: ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,social media,STKS)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นวิทยากรเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ...
Monday, 21 October 2013
18. 2 พ.ย.56 : วิทยากรเรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
(Matching tags: ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ข่าวประชาสัมพันธ์,STKS,Zotero,บรรณานุกรม)
นายศตพล ยศกรกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ให้เป็นวิทยากร เรื่อง  การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 150 คน ...
Monday, 21 October 2013
19. 25 ก.ย.56 : วิทยากรเรื่อง แนวทางการจัดทำ Metadata และ Subject สำหรับ Digital file
(Matching tags: Digital file,ข่าวประชาสัมพันธ์,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,STKS,Metadata)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้น U1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Friday, 27 September 2013
20. 11 ก.ย.56 : หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงาน STKS
(Matching tags: งานบริการความรู้และห้องสมุด,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,เยี่ยมชม,STKS)
... น. จำนวน 2 คน ณ  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาพบรรยากาศ        ...
Wednesday, 11 September 2013
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik