Levitra Sales UkCialis Soft PillsBuy Pfizer Viagra

การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์

E-mail Print

รหัสยืม FEB-15
assessment-creation-of-test-achievement
การวัดผลและการสร้าง
แบบสอบผลสัมฤทธิ์

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ : Measurement and Achievement Test Construction. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

เนื้อหาโดยสังเขป :
การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอนในทุกๆ ระดับการศึกษา หนังสือเล่มนี้มุ่งปูพื้นฐานที่จำเป็นในลักษณะผสมผสานกันของทั้งหลักการ ทฤษฏี และวิธีการต่างๆ ทางด้านการวัดผล การประเมินผล การทดสอบ และการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่มีมาตรฐานเพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

เนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย แนวความคิดที่เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ และการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งได้จัดทำดัชนีผู้แต่งและดัชนีเนื้อหาไว้ท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหรืออ้างอิงได้อย่างสะดวก

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik