Buy Levitra Low PriceCialis 20 Mg 10 PillsViagra Online Store
หน้าแรก สารสนเทศวิเคราะห์
สารสนเทศวิเคราะห์

Patmap Posterสารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึง สารสนเทศที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในเรื่องที่สนใจจำนวนมากด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Data/Text Mining จัดการข้อมูล โดยมีการใช้เทคนิคหลายส่วนในการจัดการข้อมูล ได้แก่ Information Extraction, Association Rules, Classification, Linguistics, Statistics, Natural Language Process, Visualization ...

ผลลัพธ์การวิเคราะห์ถือเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เห็นภาพรวมของทิศทางแนวโน้มของการวิจัยจากเอกสารวิจัย (บทความวิจัย สิทธิบัตร)

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดทำรายงานสารสนเทศวิเคราะห์รายเดือนในหัวข้องานวิจัยต่างๆ ทั้งในรูปของแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) และรายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Stories)

  • รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ( 45 Articles )

    รายงานสถานภาพ ว และ ท ของ สวทช. ประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Research Publications) จากฐานข้อมูลชั้นนำของโลก เช่น  ISI: Web of Science แบบราย 2 เดือน  เพื่อเป็นการประเมินและใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และประเทศเปรียบเทียบกับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

  • ดัชนีวรรรกรรม   ( 10 Articles )

    ดัชนีวรรรกรรม (Bibliometrics) หมายถึงการศึกษาสารสนเทศหรือข้อความที่สนใจในชุดหนึ่งๆ ด้วยวิธีการวัด (measure) ที่เริ่มต้นในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ และปัจจุบันได้มีการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย ตัวอย่างการศึกษาดัชนีวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ การวิเคราะห์การอ้างอิง (Ciation Analysis) เช่น ค่า Impact Factor (IF) วารสารเป็นต้น เครื่องมือช่วยค้นระดับโลก Google ใช้หลักการการอ้างอิงในชื่อ Pagerank จัดลำดับผลลัพธ์การสืบค้น ดัชนีการอ้างอิง Citation Index ชุดที่สำคัญชุดแรกของโลกคือ ISI : Science Citation Index

  • แผนที่สิทธิบัตร   ( 4 Articles )

    แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) คือข้อมูล แผนที่ หรือรูปภาพที่ได้จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรในเรื่องที่สนใจชุดหนึ่ง แสดงเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง (visualize expression) เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นกว่าแสดงแบบตัวอักษร วิธีการคือ การรวบรวมเอกสารสิทธิบัตรที่แสดงถึงเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งๆที่เราสนใจ (ในรูป e-file) ในปริมาณจำนวนหนึ่ง (มักเป็นหลักร้อยขึ้นไป อาจถึง หลักหมื่น) และนำไปวิเคราะห์ ด้วยการใช้เครื่องมือ data/text mining แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยจัดการ สรุปประเด็นต่างๆ ที่เราสนใจ เช่น ชื่อนักประดิษฐ์  ประเทศผู้นำ บริษัทเจ้าของเทคโนโลยี ปีที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร ปีที่ได้รับอนุมัติคุ้มครองสิทธิ์ หมวดหมู่ของเทคโนโลยี ฯลฯ


ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik