Levitra 10 MgTo Buy CialisViagra For Sale No Prescipstion
หนังสืออาเซียน

หนังสืออาเซียน นำเสนอเฉพาะหนังสือ วารสาร ที่มีให้บริการในฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากต้องการสารสนเทศประเภทอื่นกรุณาสืบค้นที่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ASEAN : แหล่งสารสนเทศอาเซียนคู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

E-mail Print

book-aec-38คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนัก ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหา ที่ ครบถ้วน สมบูรณ์ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนด กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทย สามารถใช้ประโยชน์จากกฎ ระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแส การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดย เฉพาะการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในปี 2558
ข้อมูลทางบรรณานุกรม :
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.

ISBN:
9789749915875
Call Number: 382.09594 ค695 2555

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย

E-mail Print

book-aec-23ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย

จากแต่ละประเทศในอาเซียนมารวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาระสำคัญของการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเข้าร่วมเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระทบกับประเทศ ไทยอย่างไร และไทยควรจะมีแนวทางนการเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร ติดตามอ่านได้จาก หนังสือเล่มนี้

ข้อมูลทางบรรณานุกรม :

กฏชนก สุขสถิตย์. (2555). สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

ISBN: 9786165085939
Call Number: 341.2473 ก113ส 2555

 

สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ

E-mail Print

book-aec-27สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ

กล่าวถึง ความหมายและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ให้ข้อมูลของแต่ละประเทศในกลุ่ม สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นตัวตนของ แต่ละประเทศ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม :

กฏชนก สุขสถิตย์. (2555). สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

ISBN: 9786165085939
Call Number: 341.2473 ก113ส 2555
 

 

บันทึกการเดินทางอาเซียน

E-mail Print

book-aec-32บันทึกการเดินทางอาเซียน

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตั้งแต่จุดกำเนิด การขยายหรือการเพิ่มของสมาชิก ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน การมีเป้าหมายเป็นประชาคมอา เซียน รวมทั้งสรุปสาระการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1-15 และยังมีเกร็ดความรุ้เกี่ยวกับอา เซียนอีกด้วย

ข้อมูลทางบรรณานุกรม :

กรมอาเซียน. (2552). บันทึกการเดินทางอาเซียน. กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

ISBN: 9789747709643
Call Number: 341.2473 บ268 2552

 

ผ่าขุมทรัพย์พม่า เปิดประตูการค้าตะวันตก

E-mail Print

book-aec-22ผ่าขุมทรัพย์พม่า เปิดประตูการค้าตะวันตก

การเปิดประตูการค้าด่านตะวันตกสู่พม่า...เป็นเรื่องน่าจับตามอง เพราะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนไทย-พม่า ด้วยเส้นทางโลจิสติกส์รถไฟสายกาญจนบุรี-ทวาย ทะลุสู่มหานครย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของพม่า ก่อนจะทะลวงเข้าสู่นครคุณหมิง ทางภาคใต้ของจีน

ข้อมูลทางบรรณานุกรม :

บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ และคณะ. (2555). ผ่าขุนทรัพย์พม่าเปิดประตูการค้าตะวันตก. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์.

ISBN: 9786165153171
Call Number: 382.095930591 ผ328 2555

 

คู่มือ การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

E-mail Print

book-aec-57คู่มือ การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ไทยได้เจรจาทำความตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) เป็นต้น ซึ่งในแต่ละข้อตกลง จะมี เงื่อนไขการเปิดตลาดสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ สิทธิในการยกเว้น/ลดหย่อน ด้านภาษีศุลกากรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อปฏิบัติของแต่ละ ความตกลง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูล และสรุปวิเคราะห์ข้อผูกพันแต่ละ ความตกลง ที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกับต่างประเทศ รวมทั้งการออกประกาศกระทรวง/กรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวิเคราะห์กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิ พิเศษฯ ด้าน การส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ ด้านการนำเข้าของกรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2555). คู่มือ การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs. กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

 

ISBN: 9786167722054
Call Center : 382.7 ค695 2555

Last Updated on Friday, 24 May 2013 10:46
 

รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บูรไน

E-mail Print

book-aec-45รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บูรไน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำหนังสือ รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บูรไน เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบ การที่มีศักยภาพในการ แข่งขันแสวงหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีในอาเซียนได้อย่าง เป็นรูปธรรม

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2555). รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บูรไน. กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.


ISBN : 9786167722092
Call Number : 382.095952 ร186 2555

 


Page 2 of 6

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik