แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8 และฐาน 16

แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8 และฐาน 16

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 และเลฐ 16 มีลักษณะเดียวกับการแปลงเป็นเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าฐานไปหารเพื่อหาเศษ    ตัวอย่าง

ต้องการแปลง 169 เป็นเลขฐาน 8 กระทำได้โดย

8 หาร 169 เท่ากับ 21 เศษ 1
8 หาร 21 เท่ากับ 2 เศษ 5
8 หาร 2 ไม่สามารถหารได้ เศษ 2

ดังนั้น 169 เท่ากับ 2518

ต้องการแปลง 169 เป็นฐาน 16 กระทำได้โดย

16 หาร 169 เท่ากับ 10 เศษ 9
16 หาร 10 ไม่สามารถหารได้ เศษ 10
แต่เนื่องจาก 10 เป็นค่าที่แสดงด้วย A

ดังนั้น 169 เท่ากับ A916

การแปลงเลขฐาน 8 หรือ 16 เป็นฐาน 10 ก็ใช้วิธีเดียวกับการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 ดังตัวอย่างที่แนะนำไปก่อนแล้ว