User Organizer
User Name
Password
Remember me?gs001: สร้างห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone
 

1. ห้องสมุดดิจิทัลด้วยGreenStone 
ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library: DL) คือ การเก็บรวบรวมเอกสารในฟอร์แมตดิจิทัลเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึง โดยอาจจะพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์บริหารจัดการ (DL Management System: DLMS) ขึ้นมาเอง หรือจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ได้
2. การติดตั้ง GreenStone 
GreenStone โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library Management Software) ในระบบซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด (Open Source Software) ที่ให้ใช้งาน แจกจ่าย เผยแพร่ได้อย่างเสรี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.greenstone.org
3. สำรวจห้องสมุดดิจิทัลที่สร้างด้วย GreenStone 
ผลงานของ GreenStone นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งมีองค์ประกอบเฉพาะที่ควรศึกษาให้ทราบก่อนใช้งานจริง
4. GreenStone Librarian Interface ผู้ช่วยสำหรับบรรณารักษ์ 
หลังจากสำรวจเว็บไซต์ตัวอย่างของ GreenStone แล้ว ต่อไปจะเป็นการแนะนำวิธีสร้าง นำเข้าชุดเอกสารดิจิทัล (Collection) ผ่านโปรแกรม GreenStone Librarian Interface
5. ศึกษา Collection ของ Greenstone 
ศึกษา Collection ของ Greenstone
6. สร้าง Collection รูปภาพ 
สร้าง Collection รูปภาพ
7. ปรับแก้ไข Icon แสดงผล 
ปรับแก้ไข Icon แสดงผล
8. จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Bookshelves 
จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Bookshelves
9. สารบัญเอกสาร Word/PDF 
สารบัญเอกสาร Word/PDF
10. เอกสาร PDF ที่เป็นรูปภาพ 
เอกสาร PDF ที่เป็นรูปภาพ
11. Section HTML กับการสร้างสารบัญเนื้อหา 
Section HTML กับการสร้างสารบัญเนื้อหา
12. คลังเอกสาร Word 
พื่อให้เห็นภาพการสร้าง Digital Library ด้วย GreenStone ได้ชัดขึ้นนำเสนอเนื้อหาโดยแบ่งตามประเภทของเอกสาร โดยเริ่มต้นจะต้องสร้างคลังเอกสารดิจิทัล (Digital Collections) ก่อน เช่น ต้องการสร้างคลังเอกสารดิจิทัลฟอร์แมต Microsoft Word
13. เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นเอกสาร 
การที่โปรแกรม GreenStone สามารถสืบค้นเอกสารได้เนื่องจากมีรูปแบบการสืบค้นหลายรูปแบบ เช่น การสืบค้นจากชื่อไฟล์ (Filename) การสืบค้นจากหัวเรื่องเอกสาร (Title) และการสืบค้นแบบ Full Text อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการสืบค้นได้เพิ่มเติม
14. Plugin สำหรับเอกสารฟอร์แมตต่างๆ 
การสร้างคลังเอกสารของแฟ้มเอกสารฟอร์แมตอื่นๆ มีหลักการเดียวกัน แต่บางฟอร์แมตจะมีการเตือนเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมการแสดงผล (Plugins) เช่น แฟ้มเอกสารของ OpenOffice.org
15. รู้จักกับ Metadata 
คำว่า “เมทาดาทา” (Metadata) เป็นคำที่วงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1990 ทั้งๆ ที่คำว่า “เมทา” (Meta) นั้น เป็นคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายความถึง ข้อมูลของข้อมูล
16. วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อลง DC และการทำการกับรูปภาพ 
การระบุดับลินคอร์ในเอกสารเว็บ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา หรือเรื่องที่นำมาจัดทำเป็นเอกสารเว็บตามหลักบรรณารักษศาสตร์เพื่อให้การสืบค้นเอกสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเนื้อหาส่วนนี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา/เรื่อง เพื่อจัดทำดับลินคอร์เฉพาะ element หลัก 15 elements เป็นหลักก่อน เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับดับลินคอร์
17. คลังข้อมูลออนไลน์ด้วย GreenStone 
เอกสารรูปแบบหนึ่งของ E-Library คือเอกสาร html หรือเอกสารที่อยู่ในรูปของเอกสารเว็บที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันนับเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ ซึ่งกำลังประสบปัญหาการเข้าถึง เนื่องจากไม่มีการจัดหมวดหมู่ สืบค้นได้ยาก
18. การสร้างคลังข้อมูลมัลติมีเดีย และภาคผนวก 
เป็นการนำมัลติมีเดียมาจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลภายใน GreenStone

Creative Commons Licenses by http://stks.or.th/elearning

Creative Commons License
STKS e-Learning by Boonlert Aroonpiboon is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.
Based on a work at stks.or.th.

 
license agreement